Trang thơ Phùng Khắc Khoan – 馮克寬 (64 bài thơ)

Phùng Khắc Khoan 馮克寬 (1528-1613) tự Hoằng Phu 弘夫, hiệu Nghị Trai 毅齋, Mai Nham Tử, tục gọi là Trạng Bùng, người kẻ Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, trấn Sơn Tây. Ông đỗ tiến sĩ năm Quang Hưng thứ 3 (1580) đời vua Lê Thế Tông (1573-1599). Ông được phong nhiều chức vụ quan trọng như Đặc tiến Kim tử vinh lộc đại phu Tán trị, Thừa chính sứ ty, Thừa chính các xứ Thanh Hoá, Tả thị lang bộ công, Thượng thư bộ công, Thượng thư bộ hộ… Ông là một công thần có nhiều thành tích với nhà Lê trong công cuộc chống nhà Mạc. Tương truyền, ông là em cùng mẹ khác cha với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ông là con người có khát vọng hào kiệt, nổi tiếng là người có tài năng thơ ca, chí khí hào mại, có cống hiến trên nhiều phương diện như: quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn học… Tác phẩm còn lại tương đối phong phú, trong số đó có 3 bài từ. Bài từ hay nhất của ông là Thưởng xuân từ theo điệu Thấm viên xuân.

Tác phẩm:
Ngôn chí thi tập 言志詩集
Mai Lĩnh sứ hoa thi tập 梅嶺使華詩集

Phùng Khắc Khoan 馮克寬 (1528-1613) tự Hoằng Phu 弘夫, hiệu Nghị Trai 毅齋, Mai Nham Tử, tục gọi là Trạng Bùng, người kẻ Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, trấn Sơn Tây. Ông đỗ tiến sĩ năm Quang Hưng thứ 3 (1580) đời vua Lê Thế Tông (1573-1599). Ông được phong nhiều chức vụ quan trọng như Đặc tiến Kim tử vinh lộc đại phu Tán trị, Thừa chính sứ ty, Thừa chính các xứ Thanh Hoá, Tả thị lang bộ công, Thượng thư bộ công, Thượng thư bộ hộ… Ông là một công thần có nhiều thành tích với nhà Lê trong công cuộc chống nhà Mạc. Tương truyền, ông là em cùng mẹ khác cha với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ông là con người có khát vọng hào kiệt, nổi tiếng là người có tài năng thơ ca, chí khí hào mại, có cống hiến trên nhiều phương diện như: quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn học… Tác phẩm còn lại tương đối…

 

 

 

Rate this post