sole – Wiktionary tiếng Việt

Dạng không chỉ ngôi

Động từ nguyên mẫu

to sole

Phân từ quá khứ
soled

Dạng chỉ ngôi

số

ít

nhiều

ngôi

thứ nhất

thứ hai

thứ ba

thứ nhất

thứ hai

thứ ba

Lối trình bày

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they

Hiện tại

sole
sole hoặc solest¹

soles hoặc soleth¹

sole
sole
sole

Quá khứ

soled
soled hoặc soledst¹

soled
soled
soled
soled
Lối cầu khẩn

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they

Hiện tại

sole
sole hoặc solest¹

sole
sole
sole
sole

Quá khứ

soled
soled
soled
soled
soled
soled

Tương lai

were to sole hoặc should sole

were to sole hoặc should sole

were to sole hoặc should sole

were to sole hoặc should sole

were to sole hoặc should sole

were to sole hoặc should sole
Lối mệnh lệnh

you/thou¹

we

you/ye¹

Hiện tại

sole

let’s sole
sole

Rate this post