University of Economics Ho Chi Minh City

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị, Đại học Kinh tế TPHCM. Ông có bằng Tiến sĩ về Phát triển Nguồn Nhân lực, Đại học Texas A&M, USA, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Quản lý thuộc Viện Công nghệ châu Á (AIT) – Bangkok, Thailand, và bằng Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM.
Trọng tâm nghiên cứu và giảng dạy của tiến sĩ Lam là khả năng tư duy sáng tạo, sự phát triển và thay đổi quản lý, phát triển kỹ năng lãnh đạo, phát triển chuyên môn, giáo dục và đào tạo dựa trên năng lực, và phát triển nguồn nhân lực quốc tế. Ông cũng tham gia tư vấn cho nhiều công ty, học viện và cơ quan chính phủ ở Việt Nam.
Tiến sĩ Lam hoạt động trong lĩnh vực nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, tổ chức và cả con người thông qua tư vấn về phát triển tổ chức, đào tạo kỹ năng mềm, phát triển quản lý và lãnh đạo. Ông cũng nỗ lực tham gia cải thiện chất lượng dạy và học ở các trường đại học Việt Nam thông qua phát triển nội dụng đào tạo và năng lực giảng dạy cho giảng viên đại học.

Rate this post