Tự điển – giáng thần

Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa giáng thần. Ý nghĩa của từ giáng thần theo Tự điển Phật học như sau:

giáng thần có nghĩa là:

Thần thức của Đức Phật giáng hạ vào thai cung của Hoàng Hậu Ma Da—The descent of Buddha’s spirit into Maya’s womb; also to bring down spirits as does a spiritualistic medium.

Trên đây là ý nghĩa của từ giáng thần trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

Rate this post