ThS. Trần Thành Nam | Khoa Điện – Điện tử

ThS. Trần Thành Nam

Giảng viên bộ môn Điện tử – Viễn thông
Email: [email protected]
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ ngành Vi hệ thống, Vestfold University College, Na Uy, 2009 – 2011.
  • Cử nhân ngành Vật liệu tiên tiến, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2003 – 2008.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2011 – nay: Nghiên cứu sinh tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Na Uy, Trondheim, Na Uy
  • Năm 2016 – nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Quang điện tử, Vi hệ thống, Vật liệu điện tử

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. N. T. Tran, L. T. Vinh, Simulation of Ridge-waveguide AlGaInP/GaInP Multiple-Quantum well diode lasers, Lecture note in Electrical Engineering (2017).

[2]. S. K. Patra, N. T. Tran, L. Vines, and B.-O. Fimland, Dopant incorporation in doped Al0.9Ga0.1As0.06Sb0.94 growth by molecular beam epitaxy, Journal of Crystal Growth (2017).

[3]. N. T. Tran, S. K. Patra, M. Breivik and B.-O. Fimland, Aluminum-based contacts for GaSb-based diode laser applications, Journal of Vacuum Science and Technology B (2016).

[4]. N. T. Tran, S. K. Patra, M. Breivik and B.-O. Fimland, Plasma-assisted oxide removal from p-type GaSb for low resistivity ohmic contact, Journal of Vacuum Science and Technology B 33, 061210 (2015).

[5]. A. Larsson, N. T. Tran, K. E. Aasmundtveit and T. M. Seeberg, Encapsulation for smart textile electronics – Humidity and temperature sensor, Studies in health technology and informatics, 211:207-12 (2015).

B. Hội nghị

[1]. Tran, T. N., Van Yen, N., Van Dung, M., Dung, T. T., & Van Van, H. (2018, October). Insight into Microstructure of Lead Silicate Melts from Molecular Dynamics Simulation. In International Conference on Intelligent Computing & Optimization (pp. 369-375). Springer, Cham.

[2]. Tran, T. N. (2017, December). Simulation of Ridge-Waveguide AlGaInP/GaInP Multiple-Quantum Well Diode Lasers. In International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications (pp. 258-263). Springer, Cham.

[3]. Tran, N. T., Breivik, M., Patra, S. K., & Fimland, B. O. (2014, May). High precision AlGaAsSb ridge-waveguide etching by in situ reflectance monitored ICP-RIE. In Semiconductor Lasers and Laser Dynamics VI (Vol. 9134, p. 91342E). International Society for Optics and Photonics.

[4]. N. T. Tran, M. Breivik, S. K. Patra, and B.-O. Fimland, High precision AlGaAsSb ridge-waveguide etching by in situ reflectance monitored ICP-RIE, Proceeding of SPIE (2013).

[5]. N. T. Tran, A. Larsson, E. Andreassen, K. Aasmundtveit, and T. Seeberg, Smart textiles – Encapsulation of sensors, 22nd Micromechanics and Micro systems Europe workshop (2011).

[6]. Huynh, T. P., Hoang, T. T., Nguyen, P. H., Tran, T. N., & Nguyen, T. V. (2009, June). Preparation of TiO 2 thin film using modified doctor-blade method for improvement of dye-sensitized solar cell. In 2009 34th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC) (pp. 002168-002171). IEEE.

[7]. P. T. Huynh, H. P. Nguyen, T. T. Hoang, N. T. Tran, and V. T. Nguyen, Thin film using modified doctor-blade method for improvement of dye-sensitized solar cell, Proceeding of 34th IEEE Photovoltaics Specialists (2009).

Danh mục Nhân sự

Bộ môn Điều Khiển Tự Động

Bộ môn Kỹ Thuật Điện

Bộ môn Điện Tử Viễn Thông

Bộ phận Hành chính

Về trang Giới thiệu

Rate this post