Quê hương Anh hùng Núp làm theo Bác – Hồ Chí Minh

(HCM.VN) – Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai là quê hương Anh hùng Núp huyền thoại. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Kbang đã có nhiều cách làm sáng tạo, thực chất, tạo được sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác, góp phần phát triển kinh tế – xã hội , xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Điểm nổi bật là việc học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; gắn với các phong trào thi đua và tổ chức các Hội thi như: “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” bằng hình thức trắc nghiệm qua mạng internet, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia.

Bà con dân tộc Ba Na làng Mơ Hra , xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang duy trì sinh hoạt văn hóa cộng đồng

 Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội vận dụng đưa các chuyên đề như: Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức Khối Đảng theo phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn; Một số giải pháp hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, mua nợ hàng hóa của tư thương với lãi suất cao trong đồng bào dân tộc thiểu số; Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng ở cơ sở… vào nội dung sinh hoạt định kỳ, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, tình cảm và hành động cụ thể, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quê hương Anh hùng Núp ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Huyện ủy Kbang đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên các lĩnh vực đưa vào kế hoạch làm theo Bác để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác quản lý bảo vệ rừng; tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… gắn với quyết tâm hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số còn vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định trong quy ước, hương ước thôn làng, từng bước xoá bỏ các hủ tục trong việc cưới, tang, lễ hội; vận động người dân ăn ở hợp vệ sinh; thực hiện nếp sống văn minh, gìn giữ các phong tục tập quán, văn hoá cổ truyền tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt, vận động bà con ủng hộ hiến đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông nông thôn, tiêu biểu như: làng Mơhra Đáp, làng Bờ, Chư Pâu (xã Kông Lơng Khơng); làng Tăng (xã Krong… đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên thanh niên xã Kông Bờ La, huyện Kbang xây dựng nhà nhân ái tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong phong trào học và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu như ông Đinh Miết ở làng Nak (thị trấn Kbang) là điển hình trong việc tuyên truyền giữ gìn tình đoàn kết giữa các gia đình trong làng và hòa giải các mâu thuẫn xích mích, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước ở khu dân cư và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; ông Đinh Thai ở làng Bngăl (xã Kông Lơng Khơng); ông Đinh Minh Bang ở làng Điện Biên (xã Sơn Lang) là những nông dân sản xuất giỏi, gương mẫu đi đầu thực hiện mô hình cải tạo vườn tạp, tổ chức sản xuất, phát triển trang trại đem lại hiệu quả cao, tích cực hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Còn ông Đinh Yem ở làng Kjang (xã Đông) là điển hình tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, tích cực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh việc hiến đất giãn dân, tách hộ, ông luôn đi đầu khuyến khích bà con dân tộc Ba Na, Jrai… thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, nâng cao đời sống.

Trong công tác chỉ đạo, Huyện ủy chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện chặt chẽ phương châm “trên trước dưới sau”,“trong trước ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, “nói ít làm nhiều”, “sâu sát cơ sở”… đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương.

Có thể khẳng định, trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Huyện ủy Kbang luôn phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện làm theo Bác phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Do đó, từ năm 2016 đến nay, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo tiền đề để Kbang sớm trở thành huyện: “Giàu về kinh tế, phong phú về văn hóa tinh thần, vững mạnh về quốc phòng an ninh, Nhân dân có đời sống khá giả”  theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Nguyễn Văn Chiến

Rate this post