Nhâm Phương Nam ♥ Max – Cinciao ♥

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Phần A – Các Điều Khoản Chung

1. Giới thiệu

1.1. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Cinciao (như được định nghĩa dưới đây) tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Hợp Đồng”) giữa bạn và Cinciao (như được định nghĩa dưới đây). Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Cinciao. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Trang Web hoặc Dịch Vụ.

1.2. Cinciao có thể điều chỉnh các điều khoản trong Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Trang Web và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://www.cinciao.vn. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẻ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

1.3. Nếu bạn sử dụng Dịch Vụ ở một quốc gia không phải là quốc gia nơi bạn đã đăng ký Trang Web (“Quốc Gia Thay Thế”), bạn phải thường xuyên xem lại Điều Khoản Sử Dụng áp dụng tại Quốc Gia Thay Thế được tìm thấy tại https://www.cinciao.vn mà có thể khác với quốc gia nơi bạn đã đăng ký Trang Web. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ ở Quốc Gia Thay Thế, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng hiện hành ở Quốc Gia Thay Thế. Trường hợp bạn không đồng ý hoặc không chấp nhận các điểm điều chỉnh, bổ sung đó, vui lòng hủy tài khoản hoặc xóa Trang Web trên thiết bị di động của bạn.

1.4. CINCIAO LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ CUNG CẤP NỀN TẢNG CHO NGƯỜI DÙNG ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. VAI TRÒ CỦA CINCIAO LÀ LIÊN KẾT NGƯỜI DÙNG VỚI CÁC NGÔI SAO (BÊN THỨ BA). CINCIAO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ/HOẶC THIẾU SÓT CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI DO BÊN THỨ BA CHỊU. BÊN THỨ BA KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG HAY NHÂN VIÊN CỦA CINCIAO VÀ CÁC GIẢI PHÁP, DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CINCIAO.

2. Các định nghĩa

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:

2.1. “Trang Web” nghĩa là Trang Web được Cinciao cung cấp để Người Dùng và Các Ngôi sao – Bên Thứ Ba sử dụng; “Ứng dụng” nghĩa là Ứng dụng được Cinciao cung cấp để Người Dùng và Các Ngôi sao – Bên Thứ Ba sử dụng;

2.2. “Cinciao” nghĩa là:

2.2.1. Công ty Cinciao LLC;

2.2.2. các công ty con, công ty liên kết hoặc công ty liên doanh do Cinciao LLC nắm quyền kiểm soát.

2.3. “Các Chính Sách Cinciao” nghĩa là:

2.3.1. Chính sách bảo mật;

2.3.2. Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác Ngôi sao hoặc Quy tắc ứng xử dành cho Khách Hàng, có thể được áp dụng; và

2.3.3. tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian.

2.4. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe và bảo hiểm;

2.5. “Nền Tảng” nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của Cinciao, khi được sử dụng cùng với Trang Web, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập các Giải Pháp;

2.6. “Chính Sách Bảo Mật” nghĩa là chính sách bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại: https://www.cinciao.vn/privacy/ được sửa đổi theo thời gian;

2.7. “Dịch Vụ” nghĩa là việc liên kết Người Dùng với Bên Thứ Ba thông qua Trang Web, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm;

2.8. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Trang Web được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi Cinciao;

2.9. “Các Giải Pháp” nghĩa là các dịch vụ mua bán videos, tin nhắn và/ hoặc dịch vụ hỗ trợ dưới đây được cung cấp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ (gọi riêng là “Giải Pháp”):

2.9.1. Cinciao Videos:

2.9.1.1. Thông qua Trang Web của chúng tôi, Bạn có thể nhận được các video được cá nhân hóa (Thuật ngữ là “Video Cinciao”) từ những người nổi tiếng, bao gồm vận động viên, diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn, người có ảnh hưởng và những người khác (Thuật ngữ chung là “Ngôi Sao”). Bạn có thể gửi yêu cầu đến Ngôi Sao để yêu cầu họ tạo video dành riêng cho Bạn hoặc dành tặng riêng cho người thân của Bạn (Thuật ngữ là “Người nhận”).

2.9.1.2. Bạn hiểu rõ, thừa nhận và đồng ý rằng Ngôi Sao có toàn quyền quyết định nội dung cũng như cách thực hiện yêu cầu của của Bạn, và có thể họ không thực hiện chính xác hoàn toàn 100% yêu cầu của Bạn. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào theo dựa theo quyết định của chúng tôi. Ngôi Sao có tối đa 7 ngày (theo quyết định riêng của chúng tôi) để thực hiện hoặc từ chối yêu cầu của Bạn. Khi yêu cầu của Bạn được thực hiện, lệnh thanh toán sẽ được thực thi qua phương thức thanh toán mà Bạn đã chọn, số tiền thanh toán là số tiền được chỉ định trên trang cá nhân của Ngôi Sao tại thời điểm Bạn gửi yêu cầu trên Trang Web của chúng tôi.

2.9.1.3. Video Cinciao được cấp phép, không được bán. Bạn đang mua quyền (hoặc giấy phép) để sử dụng nó, chứ Video Cinciao không thuộc sở hữu của bạn.

2.9.1.3. Sau khi Bạn thực hiện thanh toán đầy đủ, Ngôi Sao cấp cho Bạn các quyền hạn chế để sử dụng Video Cinciao vào các mục đích cá nhân, phi thương mại và phi quảng cáo.

2.9.1.5. Bạn không được bán, bán lại, mã hóa, đăng ký bản quyền hoặc đặt logo của mình lên bất kỳ Video Cinciao nào. Bạn được phép chia sẻ với bạn bè, người thân của Bạn trên các mạng xã hội, hoặc gửi đến Người nhận cho mục đích cá nhân, phi thương mại và phi quảng cáo đã quy định bên trên.

2.9.1.6. Khi bạn chọn chế độ “Công khai” cho yêu cầu của mình, bạn đồng ý để chúng tôi lưu giữ và công khai video thuộc yêu cầu này trên trang web của Cinciao cũng như trên các trang mạng xã hội do Cinciao quản lý như kênh Youtube, Facebook fanpage, v.v..

2.9.1.7. Bạn chỉ có thể sử dụng Video Cinciao theo các Điều khoản này, đi kèm với Chính sách sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần các điều khoản nói trên bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi có quyền xóa Video Cinciao khỏi Trang Web của chúng tôi bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho Bạn biết.

2.9.2. Cinciao DMs;

2.9.3. Cinciao Zoom;

2.9.4. Cinciao Ad-Videos;

2.10. “Ngôi sao” nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ, bao gồm đối tác diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ, vận động viên, người ảnh có hưởng và người ảnh có hưởng trên các mạng xã hội (Như Tiktok, Youtube, Instagram, Facebook) bên thứ ba;

2.11. “Người Dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Trang Web, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm để tìm kiếm và nhận Các Giải Pháp;

2.12. “Người Dùng Trợ Giúp” nghĩa là cá nhân có ý muốn đăng ký trở thành Người Dùng Doanh Nghiệp (như được định nghĩa bên dưới) thuộc Cinciao for Business để đặt dịch vụ Cinciao Ad-Videos được cung cấp bởi Ngôi sao tùy từng thời điểm nhất định;

2.13.  “Phí Người Dùng” nghĩa là các khoản phí mà Người Dùng phải trả để nhận được Các Giải Pháp thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm phí giao dịch, thanh toán, thuế và các khoản phí hoặc lệ phí khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể.

2.14. “Videos Đặt Qua Web” có nghĩa là các videos được đặt bởi Người Dùng Trợ Giúp thông qua trang web do Cinciao phát triển và cung cấp, có thể được điều chỉnh bởi Cinciao tại từng thời điểm.

2.15. “DM” nghĩa là bất kỳ tin nhắn nào được Ngôi sao cung cấp thông qua Trang Web Cinciao để Người Dùng đặt mua;

2.16. “Giá Bán Lẻ” của một DM nghĩa là giá bán lẻ của DM như được công bố trên Trang Web Cinciao, bao gồm thuế GTGT;

2.17. “Nội dung Ngôi Sao” có nghĩa là nội dung được Ngôi Sao thực hiện sau khi Ngôi Sao nhận Yêu cầu từ Người dùng trên Trang Web.

3. Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết

3.1. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/ cam kết rằng:

3.1.1. Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười tám (18) tuổi;

3.1.2. Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác;

3.1.3. Bạn sẽ chỉ sử dụng Trang Web, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp;

3.1.4. Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;

3.1.6. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, Trang Web và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;

3.1.7. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Trang Web mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Trang Web theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt chúng cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi;

3.1.8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

3.1.9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để cung cấp Dịch Vụ;

3.1.10. Bạn sẽ không sử dụng Trang Web để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;

3.1.11. Bạn sẽ không sử dụng Trang Web và/ hoặc Phần Mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với Cinciao hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

3.1.12. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/ hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ;

3.1.13. Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Cinciao;

3.1.14. Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn đồng ý rằng Cinciao có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Cinciao có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Trang Web, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn;

3.1.15. Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;

3.1.16. Bạn đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực thương mại hợp lý;

3.1.17. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của Cinciao, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành. Bản cập nhật của Chính Sách Bảo Mật được đăng tải trên trang web http://www.cinciao.vn và sẽ được thông báo cho bạn thông qua Trang Web và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực;

3.1.18. Bạn đồng ý hỗ trợ Cinciao trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà Cinciao có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành; và

3.1.19. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, Cinciao hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Cinciao hoặc Ngôi sao Bên Thứ Ba.

3.1.20. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng đã bị chỉnh sửa với ý định nhầm lẩn tránh việc phát hiện hoặc hỗ trợ các hoạt động gian lận với Cinciao hoặc để làm gián đoạn các tính năng vốn có của Trang Web.

3.2. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

3.2.1. Cinciao sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Video Cinciao nào Bạn yêu cầu;

3.2.2. Bạn không mong đợi quyền riêng tư đối với bất kỳ Video Cinciao nào do Bạn yêu cầu và Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bên thứ ba;

3.2.3. Chữ ký ảnh (Watermark) Cinciao trên mỗi Video Cinciao phải còn nguyên vẹn và Bạn đồng ý không chỉnh sửa, thay đổi, chế hoặc xóa chữ ký ảnh khỏi bất kỳ Video Cinciao nào hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào làm như vậy; Bạn cũng đồng ý không chỉnh sửa, thay đổi, hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào của Video Cinciao hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào làm như vậy;

3.2.4. nếu Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này, chúng tôi sẽ chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Trang Web của chúng tôi hoặc chúng tôi xóa hoặc cấm Bạn (hoặc bất kỳ tài khoản Trang Web nào Bạn tạo hoặc kiểm soát), giấy phép của Bạn để sử dụng bất kỳ Video Cinciao nào hoặc các ưu đãi khác theo Điều khoản này chấm dứt và Bạn phải: xóa ngay lập tức tất cả các bản sao của bất kỳ Video Cinciao nào hoặc ưu đãi khác trong quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Bạn, kể cả từ bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào; thông báo cho bất kỳ Người nhận nào về việc chấm dứt và hướng dẫn họ thực hiện tương tự và thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý, bao gồm cả việc xác định từng Người nhận; và

3.2.5. không giới hạn bất kỳ quyền nào của chúng tôi, mọi yêu cầu Bạn gửi qua Trang Web của chúng tôi có thể bị từ chối bởi chúng tôi hoặc bởi Ngôi sao; nếu điều đó xảy ra nhiều lần, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Trang Web của chúng tôi, xóa hoặc cấm Bạn (và bất kỳ tài khoản Trang Web nào Bạn tạo hoặc kiểm soát) hoặc thực hiện hành động thích hợp khác theo quyết định của Cinciao, bao gồm chấm dứt giấy phép của Bạn để sử dụng bất kỳ Video Cinciao nào hoặc cung cấp khác theo các Điều khoản này và yêu cầu Bạn thực hiện các hành động được nêu trong Phần 4.

3.3. Nếu bạn là Người Dùng, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

3.3.1. Bạn sẽ tuân thủ các Chính Sách của Cinciao;

3.3.2. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho bạn, sử dụng cá nhân hoặc, sử dụng cho một hoặc một nhóm người khác;

3.3.3. Bạn sẽ không sử dụng Trang Web, Nền Tảng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt các dịch vụ giả mạo

3.3.4. Nếu áp dụng, bạn đồng ý cho biết nội dung chính xác khi yêu cầu Dịch Vụ. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng nếu nội dung là không phù hợp hoặc không chính xác, Ngôi sao có quyền hủy yêu cầu của bạn và bạn sẽ được hoàn lại tiền;

3.3.5. Bạn sẽ không liên hệ với Ngôi sao vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;

3.3.6. Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây thiệt hại cho Ngôi sao;

3.3.7. Nếu áp dụng, bạn sẽ không tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên dịch hoặc thư mục khác từ bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Trang Web hoặc Nền Tảng ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;

3.3.8. Nếu áp dụng, bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Trang Web hoặc Nền Tảng, bao gồm mọi đánh giá và nội dung sản phẩm của bên thứ ba, để tái bản ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào;

3.3.9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chỉ một (1) tài khoản được đăng ký trên một thiết bị;

3.3.10.Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu Giải Pháp bằng SMS hoặc bằng cách sử dụng Dịch Vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng; và

3.3.11.Bạn đồng ý rằng Cinciao có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, xem một tài khoản là không hoạt động nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản người dùng của bạn trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày có giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn.

3.4. Nếu bạn là Thương Nhân mua hàng thông qua dịch vụ Cinciao Ad-Videos:

3.4.1. Bạn, hoặc đại diện hợp pháp của bạn, có năng lực và thẩm quyền để tham gia, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này;

3.4.2. Hợp Đồng này cấu thành các nghĩa vụ hợp lệ và có tính ràng buộc, và có hiệu lực đối với các Bên theo các điều khoản trong Hợp Đồng này;

3.4.3. Việc giao kết trở thành Thương Nhân của Cinciao, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng tương ứng, và/hoặc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của bạn theo Hợp Đồng này không và sẽ không vi phạm (i) bất kỳ quy định pháp luật nào mà bạn và/hoặc Thương Nhân bị điều chỉnh hoặc (ii) bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn và/hoặc Thương Nhân là một bên hoặc có liên quan đến;

3.4.4. Bạn không phải là bên vỡ nợ đối với bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn bị ràng buộc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bất lợi đến tình trạng tài chính hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng này cũng như không có bất kỳ hành động, tố tụng, khiếu nại, tranh chấp hoặc việc phân xử nào đang chờ giải quyết hoặc đe dọa chống lại Bên đó mà có thể có ảnh hưởng tương tự;

3.4.5. Bạn tuân thủ và luôn luôn duy trì tất cả các giấy phép và sự cho phép theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về an toàn thực phẩm);

3.4.6. tất cả nội dung, phương tiện, và các tài liệu khác được sử dụng hoặc cung cấp theo Hợp Đồng này không xâm phạm hoặc vi phạm các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

3.4.7. Thương Nhân đảm bảo và cam kết không sử dụng Trang Web Cinciao cho bất kỳ mục đích không hợp pháp nào (bao gồm thực hiện bất kỳ hành động nào trái đạo đức và gây rối trật tự công cộng).

4. Bản quyền và chính sách sở hữu trí tuệ

4.1. Bản quyền:

4.1.1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mỗi Video Cinciao hoặc ưu đãi khác từ Ngôi Sao được sở hữu bởi Ngôi Sao đã tạo ra nó.

4.1.2. Chỉ có Cinciao và các bên cấp giấy-phép cho Cinciao, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần Mềm và/hoặc Trang Web và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Trang Web, hoặc bất kỳ quyền sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Cinciao và/hoặc các bên cấp giấy-phép của Cinciao. Tên công ty, logo Cinciao, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Trang Web và logo của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và tên sản phẩm gắn liền với Phần Mềm và/hoặc Trang Web là các nhãn hiệu của Cinciao hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và Trang Web ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và Trang Web.

4.1.3. Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, miễn phí, trả đầy đủ, không giới hạn, phổ biến, có thể cấp phép (thông qua nhiều cấp phép), giấy phép vĩnh viễn và không thể hủy ngang, theo bất kỳ cách nào và mọi phương tiện, dù được biết đến hay sau đây hoặc nghĩ ra (bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội), để sử dụng, tái tạo, cấp phép, phân phối, sửa đổi, điều chỉnh, định dạng lại, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tạo các tác phẩm phái sinh và sử dụng các mục đích sau đây cho mục đích vận hành và cung cấp Trang Web của chúng tôi, phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như quảng cáo, tiếp thị và quảng bá Trang Web của chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: (i) mọi yêu cầu (video, văn bản hoặc hình thức khác) mà Bạn thực hiện hoặc gửi tới bất kỳ Ngôi Sao nào, bao gồm thông tin liên quan đến bất kỳ Người nhận; và (ii) bất kỳ nội dung nào Bạn gửi tới Cinciao, cho dù thông qua Trang Web của chúng tôi, một nền tảng truyền thông xã hội, trang web của bên thứ ba, hoặc cách khác, bao gồm video phản ứng, ý tưởng, sở hữu trí tuệ, quyền công khai, Phản hồi (được xác định bên dưới), đánh giá, ảnh, video, email, văn bản, bài đăng hoặc thông tin liên lạc khác, cho dù có liên quan đến Bạn, hoặc một bên thứ ba (i) và (ii) mỗi bên cá nhân. Bạn sẽ không tuyên bố rằng Bạn: (x) sở hữu mọi quyền đối với mọi Nội dung gửi; hoặc (y) có tất cả các quyền cần thiết, bao gồm cả đối với bất kỳ bên thứ ba nào đã đóng góp, được đưa vào, hoặc được đề cập đến, trong bất kỳ Nội dung gửi nào, để cấp cho chúng tôi các quyền đã nêu ở trên. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ Nội dung nào là bí mật hoặc độc quyền hoặc có chứa hoặc bao gồm bất kỳ thông tin nào mà Bạn không có quyền tiết lộ hoặc Bạn hoặc bất kỳ Người nhận nào không muốn tiết lộ.

4.1.4. Vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận hoặc truyền một Nội dung gửi hoặc từ chối xóa Nội dung gửi khỏi Trang Web của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi có quyền quyết định liệu Nội dung gửi có vi phạm các Điều khoản này hay không, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo cho Bạn và theo quyết định của chúng tôi, xóa Nội dung gửi của Bạn, chấm dứt quyền truy cập vào Trang Web của chúng tôi, xóa hoặc cấm Bạn (và bất kỳ Trang Web nào tài khoản Bạn đã tạo hoặc kiểm soát) hoặc thực hiện hành động thích hợp khác theo quyết định riêng của chúng tôi về việc vi phạm các Điều khoản này.

4.1.5 Cinciao mong muốn tránh khả năng xảy ra hiểu lầm trong tương lai nếu một dự án được phát triển bởi bất kỳ Bên Cinciao nào (như được định nghĩa dưới đây) có thể tương tự như Nội dung gửi của Bạn. Nếu Nội dung gửi của Bạn bao gồm bất kỳ ý tưởng, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu nào khác liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi (cá nhân và gọi chung là Phản hồi), Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn đang gửi Phản hồi đó có nguy cơ của riêng Bạn và Cinciao có không có nghĩa vụ (bao gồm không có nghĩa vụ bảo mật hoặc quyền riêng tư) đối với Phản hồi đó và Bạn cấp cho Cinciao một loại không độc quyền, miễn phí bản quyền, thanh toán đầy đủ, không giới hạn, phổ biến (thông qua nhiều cấp phép), vĩnh viễn và giấy phép không thể hủy ngang, bằng mọi cách và mọi phương tiện, cho dù được biết đến hay sau đây được phát minh hay phát minh, để tái tạo, cấp phép, phân phối, sửa đổi, điều chỉnh, thực hiện công khai,

4.2. Chính sách sở hữu trí tuệ

4.2.1. Thông báo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ : Chúng tôi phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc và chấm dứt quyền truy cập vào Trang Web của chúng tôi cho những người vi phạm nhiều lần. Nếu Bạn tin rằng các tài liệu trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền, vui lòng gửi thông tin sau đến Đại lý Bản quyền có tên dưới đây:

4.2.1.1. địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của Bạn;

4.2.1.2. một mô tả về công việc mà Bạn tuyên bố đang bị xâm phạm;

4.2.1.3. một mô tả về tài liệu mà Bạn cho là đang vi phạm và đang yêu cầu xóa cùng với thông tin về vị trí của tài liệu đó;

4.2.1.4. một tuyên bố rằng Bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.

4.2.1.5. chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền (hoặc người được ủy quyền hành động cho chủ sở hữu bản quyền); và

4.2.1.6. một tuyên bố của Bạn, rằng thông tin Bạn đang cung cấp là chính xác và Bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

4.2.2. Đại lý bản quyền:Cinciao, c/o Legal Department, 5686 Bridgetown Rd, Cincinnati, OH, 45248, USA. Email: [email protected]

Nếu Bạn không tuân theo các yêu cầu này, thông báo của Bạn có thể không hợp lệ. Xin lưu ý, chỉ nên gửi thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc đến Đại lý Bản quyền của chúng tôi.

Chính sách chấm dứt : Nếu chúng tôi xác định rằng Bạn là người vi phạm nhiều lần, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Trang Web của chúng tôi, xóa hoặc cấm Bạn (và bất kỳ tài khoản Trang Web nào Bạn tạo hoặc kiểm soát) và tự mình thực hiện hành động thích hợp khác.

5. Cấp Giấy-Phép và Giới Hạn Quyền

5.1. Cinciao và các bên cấp giấy-phép cho Cinciao, khi được áp dụng, cấp cho bạn một giấy phép có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để sử dụng và truy cập vào Trang Web và/hoặc Phần Mềm để sử dụng Dịch Vụ, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Tất cả các quyền không cấp cho bạn một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi Cinciao và các bên cấp giấy-phép cho Cinciao.

5.2. Bạn không được:

5.2.1. cấp giấy-phép, cấp lại giấy-phép, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Trang Web và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào

5.2.2. sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Trang Web và/hoặc Phần Mềm;

5.2.3. “nhân bản” Trang Web/ Phần Mềm trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc internet nào khác;

5.2.4. ngoại trừ trong phạm vi các hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, sử dụng kỹ sư đảo ngược, giải mã hoặc cố gắng chuyển hóa và mã hóa hoặc trích xuất phần mềm từ Trang Web hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang Web;

5.2.5. sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, bots, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây (a) gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc hiệu suất của Trang Web; (b) để tiến hành các hoạt động khai thác hoặc loại bỏ dữ liệu hoặc (c) bằng mọi cách tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Trang Web hoặc nội dung của Trang Web;

5.2.6. đăng tải, phân phối hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các thông tin độc quyền khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu;

5.2.7. gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu, hay các quyền sở hữu khác có trong Trang Web hoặc Nền Tảng; hoặc

5.2.8. sử dụng Trang Web để (a) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (d) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Trang Web hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (e) cố gắng truy cập trái phép vào Trang Web hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (f) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của chúng tôi.

6. Phí và thanh toán

6.2. Lệ phí : Phí cho Video Cinciao hoặc ưu đãi khác được chỉ định ở trang đặt yêu cầu cho Ngôi Sao trên Trang Web của chúng tôi khi Bạn thực hiện yêu cầu của mình. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản tiền theo đúng điều khoản thanh toán có hiệu lực khi Bạn gửi yêu cầu hoặc mua hàng hóa.

6.3. Tiền tệ : Tất cả các giao dịch được tính bằng tiền đồng (VND) hoặc đô la Mỹ (USD) trừ khi có quy định khác tại điểm mua.

6.4. Thanh toán : Bạn có thể yêu cầu Video Cinciao bằng cách sử dụng thẻ thanh toán hợp lệ thông qua nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba hiện hành. Bạn phải cung cấp cho nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba thông tin thanh toán hợp lệ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Cinciao không vận hành, sở hữu hoặc kiểm soát nhà cung cấp thanh toán. Việc Bạn sử dụng thẻ thanh toán được điều chỉnh theo thỏa thuận của Bạn và chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp thanh toán, chứ không phải các Điều khoản này. Bạn đồng ý thông báo ngay cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán về bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ thanh toán (hoặc thông tin khác) cho thẻ thanh toán của Bạn. Bạn không được trả lại hoặc trao đổi Video Cinciao và sẽ không hoàn lại tiền. Ngoài ra, Bạn có thể chọn chỉ định một số tiền bổ sung dưới dạng tiền thưởng cho Ngôi Sao đáp ứng yêu cầu của Bạn. Bạn thừa nhận rằng Cinciao không bắt buộc bất kỳ tiền boa hay tiền thưởng nào như vậy. Bạn đồng ý trả bất kỳ số tiền nào làm tiền boa cho Ngôi Sao; tiền boa không được hoàn lại.

6.5. Cinciao bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) hủy yêu cầu Video Cinciao của Bạn nếu: (i) phương thức thanh toán của Bạn bị từ chối; hoặc (ii) trước đây Bạn đã bị cấm hoặc xóa khỏi Trang Web của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì. Cinciao cũng có quyền bất cứ lúc nào để thay đổi phí và thủ tục thanh toán, bao gồm các tùy chọn và điều khoản thanh toán, ngay lập tức khi đăng trên Trang Web của chúng tôi hoặc bằng thông báo khác cho Bạn.

6.6. Câu hỏi thanh toán : Nếu Bạn có câu hỏi về việc mua hàng được tính phí vào thẻ thanh toán của Bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi có toàn quyền quyết định cách giải quyết tranh chấp giữa chúng tôi với bạn.

7. Chương trình Khuyến mại cho Người Dùng

7.1. Tùy vào từng thời điểm, Cinciao có thể tiến hành các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại để giới thiệu trên Nền Tảng các mã giảm giá, phiếu giảm giá, gói hội viên, hoặc các hình thức khuyến mại khác (gọi chung là “Mã Giảm Giá”). Từng loại Mã Giảm Giá sẽ có thời hạn hiệu lực, thời hạn áp dụng, giới hạn sử dụng và/hoặc tính hiện hữu khác nhau. Mã Giảm Giá có thể sẽ không được áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác, trừ trường hợp được sự đồng thuận từ Cinciao. Có thể có các điều khoản và điều kiện áp dụng bổ sung đối với các Mã Giảm Giá đó. Trừ khi được quy định cụ thể tại đây, Mã Giảm Giá sẽ chỉ được sử dụng trên Nền Tảng, không được chuyển nhượng, trao đổi, hoàn lại hoặc quy đổi thành tiền mặt. Cinciao có toàn quyền thu hồi, điều chỉnh và/hoặc thay thế bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình khuyến mại, chương trình gói hội viên vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Cinciao có quyền hủy bỏ, tạm dừng hoặc truất quyền tham gia vào các chương trình khuyến mại hoặc chương trình gói hội viên mà không cần thông báo trước nếu Cinciao có cơ sở cho rằng bạn đang có hành vi vi phạm bất kỳ điều nào của bản Điều Khoản Sử Dụng này.

7.2. Chương Trình Giới Thiệu Khách Hàng Cinciao

7.2.1. Chúng tôi cung cấp cho mỗi Người dùng đã tạo tài khoản Trang Web bằng một URL giới thiệu duy nhất (có thể được chia sẻ với Bạn bè, thành viên gia đình hoặc các liên hệ cá nhân khác của họ và được họ sử dụng khi họ tạo tài khoản Trang Web cho người dùng đầu tiên thời gian, theo các điều khoản được quy định dưới đây (Chương trình giới thiệu khách hàng trực tiếp).

7.2.2. Việc tham gia Chương trình giới thiệu khách hàng được giới hạn ở: (a) mỗi Người dùng; và (b) Bạn bè của người sử dụng, các thành viên trong gia đình, hoặc địa chỉ liên lạc cá nhân, những người đã không bao giờ hoặc là : (i) mua một Cinciao Video; hoặc (ii) đã tạo tài khoản Trang Web. Nhân viên, cán bộ, giám đốc, nhà thầu, đại lý và đại diện của Cinciao không được tham gia.

7.2.3. Đối với mỗi người Bạn, thành viên gia đình hoặc người liên hệ cá nhân đủ điều kiện lần đầu tiên tạo tài khoản Trang Web người dùng bằng URL của Bạn (mỗi người dùng, một người dùng được giới thiệu trên mạng), Cinciao sẽ cấp khoản tín dụng một lần là 20000 đồng (VND) cho Người dùng được giới thiệu và , sau lần mua đầu tiên của Người dùng được giới thiệu cho một Video Cinciao có giá từ 100000 đồng (VND) trở lên, cho Bạn (mỗi người, một Tín dụng giới thiệu khách hàng giới thiệu của Bạn) như được mô tả dưới đây:

7.2.3.1. Sau khi Người dùng được giới thiệu tạo tài khoản Trang Web, Cinciao sẽ cấp Tín dụng giới thiệu khách hàng cho tài khoản Trang Web của người dùng được giới thiệu (trong khoảng một hoặc hai ngày làm việc); và

7.2.3.2. Sau khi Người dùng được giới thiệu đưa ra yêu cầu đầu tiên của họ trên Trang Web cho Video Cinciao có giá từ 100000 đồng (VND) trở lên và yêu cầu đó được thanh toán và thực hiện (không bao gồm bất kỳ Video Cinciao nào theo đó, mã khuyến mại đã được sử dụng và theo quyết định của Cinciao, được khuyến mại), Cinciao sẽ cấp Tín dụng giới thiệu khách hàng cho Người dùng được giới thiệu đó cho tài khoản của Người dùng được giới thiệu (trong khoảng một hoặc hai ngày làm việc kể từ ngày mà yêu cầu cho video Cinciao được thực hiện).

7.2.4. Mặc dù có bất cứ điều gì trái ngược với các Điều khoản bổ sung này, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

7.2.4.1. Người dùng mới sẽ không phải là một trong những Người dùng được giới thiệu của Bạn trong Chương trình giới thiệu khách hàng và sẽ không có Tín dụng giới thiệu khách hàng nào do Người dùng mới đó hoặc Bạn nếu:

7.2.4.1.1. URL của Bạn không được sử dụng khi Người dùng mới tạo tài khoản Trang Web mới;

7.2.4.1.2. Bạn của Bạn, thành viên gia đình, hoặc tiếp xúc cá nhân trước đây hoặc là mua một Cinciao Video (có hoặc không tạo một tài khoản trên trang web) hoặc tạo một tài khoản trang web, (có hoặc không có một URL khác), có hoặc không, trong cả hai trường hợp, dưới cùng tên hoặc khác nhau hoặc địa chỉ email, hoặc nếu không; hoặc là

7.2.4.1.3. bất cứ ai khác đã nhận hoặc đang nhận Tín dụng giới thiệu khách hàng liên quan đến người Bạn, thành viên gia đình hoặc liên hệ cá nhân đó;

7.2.4.2. và mỗi Người dùng mới có thể chỉ có một Người dùng giới thiệu và chúng tôi không bắt buộc phải trả nhiều hơn một Tín dụng giới thiệu khách hàng cho mỗi Người dùng được giới thiệu để tạo tài khoản Trang Web hoặc trả Tín dụng giới thiệu khách hàng cho nhiều hơn một Người dùng giới thiệu đối với bất kỳ Người dùng giới thiệu nào Người dùng được giới thiệu.

7.2.5. Bất kỳ Tín dụng giới thiệu khách hàng nào nhận được từ Cinciao sẽ được duy trì trong tài khoản của Bạn và chỉ có thể được đổi khi mua Video Cinciao từ Trang Web của chúng tôi. Nếu tài khoản của Bạn có số dư tín dụng khi Bạn mua hàng trong khi đăng nhập vào tài khoản của Bạn, số dư sẽ được đổi cho giao dịch đó (cho đến khi hết) và thẻ thanh toán của Bạn sẽ được tính cho bất kỳ phần nào còn lại của giá mua; mọi số dư còn lại sẽ vẫn còn trong tài khoản của Bạn để được đổi cho lần mua tiếp theo. Nếu Bạn có số dư tín dụng trong tài khoản của mình, Bạn không được sử dụng mã khuyến mãi và, theo quyết định của Cinciao, có thể không thể tham gia vào ưu đãi có khuyến mãi. Số dư tín dụng không được hoàn trả, không được quy đổi thành tiền mặt, không thể chuyển.

7.2.6. Chương trình giới thiệu khách hàng chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân và Bạn chỉ có thể chia sẻ URL của mình với các kết nối cá nhân. Bạn không được quảng cáo URL của mình hoặc chia sẻ nó với bất kỳ ai khác ngoài Bạn bè, gia đình hoặc các liên hệ cá nhân khác. Chương trình giới thiệu khách hàng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm cả việc tạo khách hàng tiềm năng liên kết. Chương trình giới thiệu khách hàng vô hiệu khi bị pháp luật cấm.

7.2.7. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng khi Bạn chia sẻ URL của mình với các kết nối cá nhân, Bạn sẽ: (a) phân phối nó theo cách cá nhân; (b) không phân phối nó một cách hàng loạt; và (c) không tạo hoặc gửi bất kỳ email thương mại không được yêu cầu hoặc tin nhắn spam nào theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Bất kỳ chia sẻ nào không đáp ứng các yêu cầu này đều bị nghiêm cấm và là cơ sở để chấm dứt ngay lập tức tài khoản Trang Web của Bạn, bao gồm xóa bất kỳ Tín dụng giới thiệu khách hàng nào và sự tham gia của Bạn vào Chương trình giới thiệu khách hàng. Bất kỳ tài khoản Trang Web nào được tạo bằng URL được phân phối qua kênh trái phép sẽ không hợp lệ và mọi khoản Phí giới thiệu khách hàng được phát hành liên quan đến tài khoản Trang Web đó có thể bị thu hồi.

7.2.8. Chúng tôi có quyền hủy kích hoạt tài khoản Trang Web của Bạn và mọi tài khoản Trang Web của Người dùng được giới thiệu, hủy tất cả Tín dụng giới thiệu khách hàng có liên quan và tìm cách trả nợ, nếu chúng tôi xác định, theo quyết định của chúng tôi, Bạn hoặc Người dùng được giới thiệu có: (a) bị giả mạo Chương trình giới thiệu khách hàng; (b) đã sử dụng (hoặc cố gắng sử dụng) Chương trình giới thiệu khách hàng theo cách gian lận, lạm dụng, phi đạo đức, không thể thao tác, hoặc nghi ngờ hoặc nghi ngờ khác; (c) vi phạm bất kỳ Điều khoản bổ sung nào; hoặc (d) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào hoặc vi phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

7.2.9. Tín dụng không hết hạn, nhưng các điều khoản của Chương trình giới thiệu khách hàng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi. Bất cứ lúc nào, Cinciao dự trữ, theo bất kỳ lý do nào, theo quyết định riêng của mình để:

7.2.9.1. đình chỉ hoặc chấm dứt Chương trình giới thiệu khách hàng;

7.2.9.2. không đủ điều kiện cho bất kỳ ai tham gia Chương trình giới thiệu khách hàng; và

7.2.9.3. thu hồi, từ chối phát hành hoặc từ chối đổi bất kỳ Tín dụng giới thiệu khách hàng nào mà chúng tôi nghi ngờ đã được tạo thông qua các kênh không phù hợp hoặc vi phạm các Điều khoản bổ sung này.

7.2.10. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền xem xét và điều tra các hoạt động được thực hiện liên quan đến Chương trình giới thiệu khách hàng và đình chỉ tài khoản Trang Web của Bạn, thu hồi tất cả các khoản phí giới thiệu khách hàng hoặc tự mình thực hiện hành động khác.

7.2.11. Khi tham gia Chương trình giới thiệu khách hàng, Bạn đồng ý phát hành và giữ các Bên Cinciao vô hại từ và chống lại mọi trách nhiệm kinh tế, khiếu nại, thiệt hại, mất mát, tổn hại, chi phí hoặc chi phí, kể cả thiệt hại tài sản, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ cách đến Chương trình giới thiệu khách hàng. PHẦN 10 NÀY CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC THIỆT HẠI KINH TẾ VÀ KHÔNG ÁP DỤNG CHO CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT HOẶC CÁ NHÂN.

8. Đánh giá, xếp hạng

8.1. Người Dùng và Ngôi sao có thể được phép đánh giá lẫn nhau về Các Giải Pháp được cung cấp.

8.2. Mọi xếp hạng sẽ được tự động đăng nhập vào hệ thống Cinciao và Cinciao có thể phân tích tất cả các xếp hạng nhận được.

9. Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu

9.1. Cinciao thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật. Chính Sách Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của Cinciao và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó.

9.2. Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho Cinciao, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của Cinciao thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả thêm trong Chính Sách Bảo Mật

9.3. Bạn thừa nhận rằng Cinciao có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của Cinciao. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà Cinciao đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.

10. Điều chỉnh Nội dung

10.1. Nội dung bị cấm:

10.1.1. không phỉ báng, thô tục, phân biệt đối xử, khiêu khích, xúc phạm, có hại, phản cảm hoặc có thể bị phản đối;

10.1.2. không chứa đựng nội dung không liên quan như các quan điểm chính trị hoặc các quan điểm cá nhân;

10.1.3. không đề nghị hoặc thúc đẩy việc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ bị kiểm soát hoặc bị cấm nào, bao gồm nhưng không giới hạn thuốc lá, ma túy, rượu, cờ bạc, vũ khí, các dịch vụ y tế và các dịch vụ người lớn;

10.1.4. không đề cập đến, thúc đẩy hoặc mô tả nội dung khiêu dâm, các hình ảnh lạm dụng và/hoặc các hình ảnh của trẻ vị thành niên, bạo lực, khủng bố hoặc bất kỳ hành vi gây hại hoặc hành vi bất hợp pháp nào khác;

10.1.5. không chứa đựng thông tin cá nhân/thông tin nhạy cảm hoặc hình ảnh của bất kỳ người nào;

10.1.6. không chứa đựng các hình ảnh của các khu vực được bảo vệ, các địa điểm công cộng không thể tiếp cận hoặc các khu vực bị hạn chế, hoặc các khu vực không được phép chụp ảnh và quay phim (ví dụ: trạm kiểm soát nhập cư, doanh trại quân đội, khu vực bên trong của các nơi ở riêng tư); và

10.1.7. không được sao chép, đánh cắp và không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Ngôi sao.

10.2. Điều chỉnh hoặc loại bỏ các yêu cầu: Bạn có thể gửi các yêu cầu điều chỉnh hoặc loại bỏ các yêu cầu hoặc nội dung yêu cầu thông qua Trang Web. Cinciao sẽ đánh giá từng trường hợp cụ thể để xem xét có chấp nhận các yêu cầu đó hay không tùy vào quyết định riêng của Cinciao.

11. Thuế

11.1. Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ Cinciao trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ.

12. Bồi Thường

12.1. Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ Cinciao, các bên cấp giấy-phép của Cinciao và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của bên đó không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Trang Web trong giao dịch với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng (tùy từng trường hợp), thương nhân, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/ hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc (b) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng được sắp xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc (d) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Trang Web; (e) khi áp dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bạn đối với bất kỳ Phương Tiện nào, bao gồm việc cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ nếu có.

13. Miễn trừ trách nhiệm

Cinciao không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về Các Giải Pháp được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ Giải Pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ và Các Giải Pháp do Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba cung cấp và sẽ không có quyền truy đòi Cinciao.

13.1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc Bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi có nguy cơ của riêng Bạn và Trang Web của chúng tôi được cung cấp trên một cơ sở dữ liệu như là một cơ sở dữ liệu có sẵn. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, các Bên Cinciao từ chối mọi bảo đảm, điều kiện và đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định, hay nói cách khác, kể cả những điều liên quan đến thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm và phát sinh trong quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại.

13.2. Cụ thể, các Bên Cinciao không tuyên bố hay bảo đảm về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của nội dung có sẵn trên hoặc thông qua Trang Web của chúng tôi hoặc nội dung của bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội hoặc trang web của bên thứ ba nào được liên kết hoặc tích hợp với Trang Web của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các Bên Cinciao sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ: (i) lỗi, sai sót hoặc không chính xác của nội dung; (ii) thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản hoặc tác hại khác do Bạn truy cập hoặc sử dụng Trang Web của chúng tôi; (iii) mọi truy cập trái phép vào hoặc sử dụng máy chủ của chúng tôi, mọi thông tin cá nhân hoặc dữ liệu người dùng; (iv) mọi gián đoạn truyền đến hoặc từ Trang Web của chúng tôi; (v) bất kỳ lỗi, vi rút, ngựa trojan hoặc tương tự có thể được truyền trên hoặc thông qua Trang Web của chúng tôi; hoặc (vi) mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí, chi phí,

13.3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi tài liệu hoặc thông tin được tải xuống hoặc có được thông qua Trang Web của chúng tôi, bao gồm cả Video Cinciao, đều tự chịu rủi ro và Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí, hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến việc làm như vậy. Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, do Bạn nhận được từ chúng tôi hoặc thông qua Trang Web của chúng tôi, kể cả thông qua Video Cinciao, sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được chúng tôi thực hiện rõ ràng.

13.4. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi sử dụng Trang Web của chúng tôi, Bạn sẽ tiếp xúc với nội dung từ nhiều nguồn khác nhau và Cinciao không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn, hợp pháp hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung nào như vậy. Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng Bạn có thể tiếp xúc với nội dung không chính xác, gây khó chịu, không đứng đắn, phản cảm hoặc quấy rối, và Bạn đồng ý từ bỏ, và từ đây, từ bỏ bất kỳ quyền hợp pháp hoặc công bằng nào mà Bạn có hoặc có thể chống lại Cinciao với sự tôn trọng.

13.5. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, bất kỳ Bên Cinciao nào sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc hậu quả nào (bao gồm cả việc mất lợi nhuận, tuy nhiên, doanh thu hoặc dữ liệu) hoặc chi phí để có được các sản phẩm thay thế, phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, tuy nhiên, có phải do trách nhiệm đó phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào dựa trên hợp đồng, bảo hành (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt, hoặc mặt khác, và liệu Cinciao có được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không.

13.6. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, tổng trách nhiệm tích lũy của chúng tôi đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào theo các Điều khoản này, bao gồm từ mọi nguyên nhân hành động và tất cả các lý thuyết về trách nhiệm pháp lý, sẽ được giới hạn và sẽ không vượt quá phí mà Cinciao nhận được từ Bạn trong 12 tháng trước khi yêu cầu bồi thường phát sinh trách nhiệm đó.

13.7. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại nhất định. Nếu những luật đó áp dụng cho Bạn, một số hoặc tất cả các loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn và Bạn có thể có các quyền bổ sung.

13.8. Bạn đồng ý rằng các giới hạn thiệt hại được nêu ở trên là các yếu tố cơ bản của cơ sở của thương lượng giữa Cinciao và Bạn.

14. Chậm trễ

Dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vùng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Cinciao không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn, giao hàng thất bại, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự kiện nêu trên gây ra.

15. Giới hạn trách nhiệm

15.1. Trừ khi có quy định khác, và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ khiếu nại nào của bạn chống lại Cinciao sẽ bị giới hạn ở tổng số tiền mà bạn đã thực tế chi trả và/hoặc kể từ khi bạn sử dụng dịch vụ trong suốt sự kiện làm phát sinh khiếu nại đó. Cinciao và/hoặc các bên cấp li-xăng của Cinciao không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh bởi hoặc gây ra cho bạn hoặc bất kỳ người nào được bạn đặt dịch vụ giúp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

15.1.1. Tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm;

15.1.2. Việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm;

15.1.3. Bất kỳ sự tín nhiệm nào của bạn đối với sự hoàn chỉnh, chính xác và tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào; hoặc

15.1.4. Là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba, thương nhân, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ có quảng cáo xuất hiện trên trang web hoặc được chỉ dẫn đến bởi dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm ngay cả khi Cinciao và/hoặc các bên cấp giấy phép của Cinciao đã tư vấn trước đó về khả năng xảy ra các thiệt hại.

15.2. Cinciao không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động và địa điểm của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ và bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng cinciao khỏi và tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ.

15.3. Cinciao sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Trừ khi bạn là khách hàng doanh nghiệp có tài khoản doanh nghiệp với Cinciao, Cinciao không thể và sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý các thanh toán giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình liên quan đến dịch vụ và sản phẩm được đề xuất thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng. Bạn rõ ràng từ bỏ và giải phóng Cinciao khỏi và tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng, hoặc bằng cách khác liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ được giới thiệu đến bạn bởi dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng.

15.4. Chất lượng của các giải pháp được sắp xếp thông qua việc sử dụng dịch vụ hoàn toàn là trách nhiệm của nhà cung cấp bên thứ ba, là bên cuối cùng cung cấp các giải pháp đó cho bạn. Do đó, bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn có thể đối mặt với các vấn đề khó chịu khác, và bạn tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng dịch vụ.

16. Nghĩa vụ của Cinciao

16.1. Cung cấp Dịch Vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

16.2. Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;

16.3. Cung cấp hoá đơn cước phí qua địa chỉ email của Người Dùng sau mỗi đơn hàng;

16.4. Đảm bảo sử dụng đúng Mục Đích các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng quy định tại Hợp Đồng này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người Dùng;

16.5. Lưu trữ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ;

16.6. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Trang Web và/hoặc Phần Mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng đã công bố.

16.7. Phối hợp với Ngôi Sao giải quyết các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Web trong phạm vi trách nhiệm của Ngôi Sao theo quy định của pháp luật;

16.8. Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng hoá các kênh tương tác, gửi yêu cầu hỗ trợ qua Mục Trợ Giúp, trang mạng xã hội Facebook chính thức của Cinciao, qua Trang Web và/hoặc các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời

16.9. Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân;

16.10. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, Cinciao có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết;

16.11. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và

16.12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

17. Thông báo

17.1. Cinciao có thể gửi thông báo thông qua Trang Web, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong dữ liệu của Cinciao, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của Cinciao. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho Cinciao (thông báo đó sẽ được coi là đã gửi cho Cinciao khi Cinciao nhận được) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư điện tử đã đăng ký đến Cinciao sử dụng các thông tin liên hệ như được cung cấp trong Trang Web.

18. Chuyển nhượng

Điều Khoản Sử Dụng này được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Cinciao. Bạn đồng ý rằng Cinciao có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện Cinciao phải (i) gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến bạn thông qua Trang Web hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn và (ii) bên thứ ba cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Cinciao theo Hợp Đồng này.

19. Giải quyết tranh chấp

19.1. Trọng tài: Bạn và Cinciao đồng ý giải quyết mọi tranh chấp giữa Bạn và Cinciao thông qua ràng buộc và phân xử cuối cùng thay vì thông qua thủ tục tố tụng tại tòa án. Bạn và Cinciao đều từ bỏ bất kỳ quyền nào trong phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn về bất kỳ tranh cãi, khiếu nại, phản tố hoặc tranh chấp nào khác phát sinh giữa Bạn và Cinciao liên quan đến các Điều khoản này hoặc Trang Web của chúng tôi Bất kỳ Khiếu nại nào cũng sẽ được đệ trình cho trọng tài ràng buộc theo Quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (Quy tắc AAA). Trọng tài sẽ được xét xử và xác định bởi một trọng tài viên duy nhất. Phán quyết của trọng tài sẽ Bạng văn Bạn, sẽ bao gồm các lý do của trọng tài cho quyết định, sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên, và có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

19.2. Chi phí và Phí : Nếu Bạn chứng minh rằng chi phí trọng tài sẽ bị cấm so với chi phí kiện tụng, Cinciao sẽ trả bao nhiêu chi phí hành chính và phí trọng tài cần thiết cho trọng tài vì trọng tài xét thấy cần thiết để ngăn chặn chi phí của trọng tài trọng tài từ bị cấm. Trong phán quyết cuối cùng, trọng tài viên có thể phân bổ chi phí cho trọng tài và bồi thường của trọng tài giữa các bên với số tiền như trọng tài xét thấy phù hợp.

19.3. Không có giới hạn : Thỏa thuận trọng tài này không ngăn cản Bạn hoặc Cinciao tìm kiếm hành động của các cơ quan chính phủ liên Bạng, tiểu Bạng hoặc địa phương. Bạn và Cinciao mỗi người cũng có quyền đưa ra bất kỳ Khiếu nại đủ điều kiện nào tại tòa án yêu cầu nhỏ. Ngoài ra, Bạn và Cinciao đều có quyền nộp đơn lên bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào để giải tỏa tạm thời, bao gồm các tài liệu đính kèm trước trọng tài hoặc lệnh cấm sơ bộ, và mọi yêu cầu như vậy sẽ không được coi là không phù hợp với các Điều khoản này hoặc từ bỏ quyền có tranh chấp được đệ trình lên trọng tài theo quy định tại các Điều khoản này.

19.4. Không có Đại diện Tập thể hoặc Tổng chưởng lý riêng : Bạn và Cinciao đều đồng ý rằng đối với bất kỳ Khiếu nại nào, cũng không thể: (i) đóng vai trò là đại diện tập thể hoặc tổng chưởng lý tư nhân, hoặc (ii) tham gia với tư cách là thành viên của một nhóm nguyên đơn. Bạn đồng ý rằng không yêu cầu bồi thường có thể được phân xử trên cơ sở lớp học hoặc đại diện. Trọng tài chỉ có thể quyết định các Khiếu nại cá nhân (cho dù do Bạn hoặc Cinciao mang đến). Trọng tài viên không được hợp nhất hoặc tham gia các khiếu nại của người khác hoặc các bên có thể có cùng vị trí.

19.5. Mức độ nghiêm trọng / Không từ bỏ / Sống sót : Nếu bất kỳ điều khoản nào của Phần 19 này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được coi là sửa đổi phù hợp để có hiệu lực theo ý định của điều khoản hoặc, nếu không thể sửa đổi, sẽ bị cắt đứt và Phần còn lại của Phần 19 này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Phần 19 này sẽ có hiệu lực hoặc được thi hành trừ khi được ghi lại Bạng văn Bạn có chữ ký của bên từ bỏ quyền hoặc yêu cầu đó. Việc từ bỏ như vậy sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này.

19.6. Quyền không tham gia 30 ngày: Bạn có quyền từ chối các điều khoản của Thỏa thuận trọng tài này bằng cách gửi, trong vòng 30 ngày sau khi lần đầu tiên trở thành đối tượng của Thỏa thuận trọng tài này, thông báo bằng văn bản về quyết định của Bạn từ chối đến địa chỉ sau: Cinciao, c/o Legal Department, 5686 Bridgetown Rd, Cincinnati, OH, 45248, USA. Thông báo của Bạn phải bao gồm tên và địa chỉ của Bạn, mọi tên người dùng, từng địa chỉ email Bạn đã sử dụng để gửi yêu cầu Video Cinciao hoặc thiết lập tài khoản trên Trang Web của chúng tôi (nếu có) và một tuyên bố rõ ràng là Bạn muốn từ chối Thỏa thuận Trọng tài này. Bạn đồng ý rằng nếu Bạn từ chối Thỏa thuận Trọng tài này, tất cả các phần khác của các Điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho Bạn. Từ chối Thỏa thuận Trọng tài này không có hiệu lực đối với bất kỳ thỏa thuận trọng tài nào khác mà Bạn hiện có thể có hoặc có thể tham gia trong tương lai với chúng tôi.

19.7. GIỚI HẠN : Phần 19 này giới hạn một số quyền nhất định, bao gồm quyền duy trì một số hành động của tòa án, quyền xét xử bồi thẩm đoàn, quyền tham gia vào bất kỳ hình thức khiếu nại nào của lớp hoặc đại diện, quyền tham gia khám phá trừ khi được quy định trong các quy tắc AAA và quyền đối với một số biện pháp khắc phục và hình thức cứu trợ. Ngoài ra, các quyền khác mà Bạn hoặc Cinciao sẽ có tại tòa án có thể không có sẵn trong trọng tài.

19.8. Không phụ thuộc vào các quy định trái với điều này, bất kỳ khiếu nại nào giữa Ngôi sao Bên Thứ Ba và Người Dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.

20. Mối quan hệ

Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với Cinciao.

21. Tính riêng biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp, hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

22. Không từ bỏ

Việc Cinciao không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

23. Thoả thuận toàn bộ

Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Cinciao và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đương thời.

24. Đình chỉ và chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn thông qua Trang Web hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn: (i) để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào Trang Web hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web (bao gồm quyền truy cập vào Tài Khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do gì; (ii) để sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và (iii) làm gián đoạn hoạt động của Trang Web hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện việc bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác.

25. Không có quyền của bên thứ ba

Hợp Đồng này không trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không là một bên trong Hợp Đồng này.

26. Điều khoản bổ sung

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Web có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung. Nếu Điều khoản bổ sung được áp dụng, chúng tôi sẽ cung cấp chúng cho Bạn liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Bằng cách sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó, Bạn đồng ý với Điều khoản bổ sung. Trong phạm vi Điều khoản bổ sung mâu thuẫn với bất kỳ Điều khoản nào, các Điều khoản này sẽ chi phối trừ khi Điều khoản bổ sung nói rằng một số hoặc tất cả các Điều khoản này không áp dụng.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách Bảo mật này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc đặt yêu cầu từ cinciao.vn (“Trang web”).

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi tự động thu thập thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt Trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến Trang web và thông tin về cách bạn tương tác với Trang web. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”.

Chúng tôi thu thập Thông tin thiết bị bằng các công nghệ sau:

    – “Cookie” là các tệp dữ liệu được đặt trên thiết bị hoặc máy tính của bạn và thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, hãy truy cập http://www.allaboutcookies.org.

    – “Tệp nhật ký” theo dõi các hành động xảy ra trên Trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang giới thiệu / thoát và dấu ngày / giờ của bạn.

    – “Đèn hiệu web”, “thẻ” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang web.

Ngoài ra, khi bạn đặt yêu cầu hoặc cố gắng đặt yêu cầu qua Trang web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao yêu cầu, thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ tín dụng, dịch vụ thanh toán), địa chỉ email và điện thoại con số. Chúng tôi gọi thông tin này là “Thông tin đặt yêu cầu”.

Khi chúng ta nói về “Thông tin cá nhân” trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng ta đang nói về cả Thông tin thiết bị và Thông tin đặt yêu cầu.

2. Chúng ta sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào đây?

Chúng tôi sử dụng Thông tin đặt yêu cầu mà chúng tôi thu thập nói chung để thực hiện bất kỳ đơn đặt yêu cầu nào được đặt qua Trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và / hoặc xác nhận đơn đặt yêu cầu). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin đặt yêu cầu này để:

Giao tiếp với bạn;

Kiểm tra các đơn đặt yêu cầu của chúng tôi để tìm rủi ro tiềm ẩn hoặc gian lận; và

Khi phù hợp với các sở thích mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, hãy cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi sàng lọc rủi ro tiềm ẩn và gian lận (cụ thể là địa chỉ IP của bạn) và nói chung là để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách yêu cầu của chúng tôi duyệt và tương tác với Trang web và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

3. Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, như được mô tả ở trên. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Shopify để cung cấp năng lượng cho cửa hàng trực tuyến của mình – bạn có thể đọc thêm về cách Shopify sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.shopify.com/legal/privacy. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng Trang web – bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/. Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ luật và quy định hiện hành, để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

4. Quảng cáo hành vi

Như đã mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo hoặc thông tin tiếp thị được nhắm mục tiêu mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo được nhắm mục tiêu, bạn có thể truy cập trang giáo dục của Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng (“NAI”) tại http://www.networkadvertising.org/und hieu-online-advertising/how-does-it-work.

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách:

    FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

    GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous

    BING – https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia một số dịch vụ này bằng cách truy cập cổng thông tin chọn không tham gia của Digital Advertising Alliance tại: http://optout.aboutads.info/.

5. Không theo dõi

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của Trang web khi chúng tôi thấy tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của bạn.

6. Quyền lợi của bạn

Nếu bạn là cư dân Châu Âu, bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.

Ngoài ra, nếu bạn là cư dân Châu Âu, chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để thực hiện các hợp đồng mà chúng tôi có thể có với bạn (ví dụ: nếu bạn đặt yêu cầu qua

Rate this post