Nguyễn Thành Công

  • Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công

  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc của Quốc Hội; Phó Trưởng Ban phát triển Kinh tế Công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc của Quốc Hội; Phó Trưởng Ban phát triển Kinh tế Công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình

  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc của Quốc Hội; Phó Trưởng Ban phát triển Kinh tế Cồng nghiệp tỉnh Ninh Bình; Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Bình

  • Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Rate this post