Lịch sử Ngày quốc tế Người cao tuổi 1/10

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 28 ngày quốc tế Người cao tuổi (NCT) (01/10/1991 – 01/10/2019), Ban biên tập tin bài xã Cẩm Nhượng giới thiệu lịch sử ngày quốc tế NCT; những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ta đối với NCT, đồng thời hưởng ứng ngày quốc tế NCT 01/10.

Ngày 14 tháng 12 năm 1990 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi, như đã được ghi trong Nghị quyết A/RES/45/106;

Năm 1991 tại Hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 1/10 hàng năm làm ngày Quốc tế người cao tuổi. Ngày quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 1/10/1991. Ngày quốc tế người cao tuổi được tổ chức để nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi, chẳng hạn như quá trình lão hóa và việc lạm dụng người cao tuổi. Đây cũng là một ngày để đánh giá cao những đóng góp mà những người cao tuổi đã làm cho xã hội. Đây là tâm điểm của Chương trình về người cao tuổi của Liên hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ người cao tuổi.

Với tinh thần trách nhiệm thiết thực, Liên hợp quốc đã ra quyết định về người cao tuổi. Đó là: Người cao tuổi được sống không bị phụ thuộc; quyền được chăm sóc khi ốm đau; quyền được tôn trọng nhân phẩm về người cao tuổi. Nghị quyết của Liên hợp quốc về Người cao tuổi rất phù hợp với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “kính lão trọng thọ” của dân tộc Việt Nam ta. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách phù hợp thể hiện sự quan tâm chăm sóc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Người cao tuổi.

Người cao tuổi cả nước vô cùng phấn khởi được tin vui: đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy “Tháng 10 hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Đây là quyết định đầy tính nhân văn, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự tham gia nhiệt tình sâu rộng của nhiều tổ chức, cá nhân và cả các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội.

 Là sự thể hiện phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng hiếu thảo của con cháu với bố mẹ, ông bà và tinh thần “kính lão trọng thọ” của dân tộc ta. Quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc quan tâm chăm sóc Người cao tuổi được tốt hơn.

Tổ chức Hội các cấp và NCT cả nước tin tưởng với những công lao to lớn của các thế hệ NCT Việt Nam luôn giữ trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra “Đại hội khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, đưa hoạt động công tác Hội, công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với tình hình mới./.

Rate this post