Lê-vi Ký 23 | VIE1925 Kinh Thánh | YouVersion

23

Các ngày lễ trọng-thể

1

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

2

Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va các ngươi hãy rao-truyền ra là các hội thánh.

3

Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm-hiệp thánh; đừng làm một công-việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở.

4

Nầy là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm-hiệp thánh, các ngươi phải rao-truyền ra khi đến kỳ nhứt định.

5

Đến ngày mười bốn tháng giêng, vào buổi chiều tối, ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va;

6

qua ngày rằm tháng nầy, ấy là lễ bánh không men để kính-trọng Đức Giê-hô-va; các ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong bảy ngày.

7

Ngày đầu, các ngươi sẽ có một sự nhóm-hiệp thánh, chẳng nên làm một công-việc xác-thịt.

8

Trong bảy ngày các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên; đến ngày thứ bảy, sẽ có một sự nhóm-hiệp thánh nữa, các ngươi đừng làm một công-việc xác-thịt nào hết.

9

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

10

Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho, và đã gặt mùa-màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế-lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi.

11

Qua ngày sau lễ sa-bát, thầy tế-lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm.

12

Chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên con giáp năm, không tì-vít chi, đặng làm của-lễ thiêu;

13

và dâng thêm một của-lễ chay bằng hai phần mười bột lọc chế dầu, làm của-lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với một phần tư hin rượu, làm lễ quán .

14

Các ngươi chớ ăn hoặc bánh, hoặc hột lúa rang, hoặc lúa đương ở trong gié cho đến chính ngày nầy, tức là ngày các ngươi đem dâng của-lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lệ định đời đời cho con cháu các ngươi.

15

Kể từ ngày sau lễ sa-bát, là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính bảy tuần-lễ trọn:

16

các ngươi tính năm mươi ngày cho đến ngày sau của lễ sa-bát thứ bảy, thì phải dâng một của-lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va.

17

Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đặng làm của-lễ dâng đưa qua đưa lại; bánh đó làm bằng hai phần mười bột lọc hấp có pha men: ấy là của đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va.

18

Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh, bảy chiên con giáp năm chẳng tì-vít chi, một con bò tơ, và hai con chiên đực với của-lễ chay và lễ quán cặp theo, đặng làm của-lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va: ấy là một của-lễ dùng lửa xông, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

19

Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực đặng làm của-lễ chuộc tội, và hai chiên con giáp năm, đặng làm của-lễ thù-ân.

20

Thầy tế-lễ sẽ lấy các của-lễ đó với hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa, và hai chiên con, dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va; các vật đó sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và thuộc về thầy tế-lễ.

21

Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm-hiệp trong chánh một ngày đó; phải có một sự nhóm-hiệp thánh, chớ nên làm một công-việc xác-thịt nào. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng-dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào.

22

Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại; hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại-bang: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

23

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

24

hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ-niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao-truyền, tức là một sự nhóm-hiệp thánh vậy.

25

Chớ làm một công-việc xác-thịt nào; phải dâng các của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

26

Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng:

27

Ngày mồng mười tháng bảy nầy là ngày lễ chuộc tội; các ngươi sẽ có sự nhóm-hiệp thánh; hãy ép tâm-hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của-lễ dùng lửa dâng lên.

28

Ngày đó chẳng nên làm công-việc nào, vì là ngày chuộc tội, trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình.

29

Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm-hồn mình, sẽ bị truất khỏi dân-sự mình.

30

Và hễ ai làm một công-việc gì, thì ta sẽ diệt họ khỏi dân-sự mình.

31

Các ngươi chẳng nên làm công-việc chi hết, ấy là một lệ định đời đời cho dòng-dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào.

32

Ấy sẽ là một lễ sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi; các ngươi phải ép tâm-hồn mình. Ngày mồng chín tháng đó, các ngươi phải giữ lễ sa-bát mình, từ chiều nay đến chiều mai.

33

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

34

Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ lều-tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn-kính Đức Giê-hô-va.

35

Ngày thứ nhứt sẽ có sự nhóm-hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công-việc xác-thịt nào.

36

Trong bảy ngày phải dâng các của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va; qua ngày thứ tám, các ngươi có một sự nhóm-hiệp thánh nữa, cũng dâng của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là một hội trọng-thể; chớ làm một công việc xác thịt nào hết.

37

Đó là những lễ trọng-thể của Đức Giê-hô-va, mà các ngươi phải rao-truyền là sự nhóm-hiệp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của-lễ dùng lửa dâng lên, của-lễ thiêu, của-lễ chay, của-lễ thù-ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy.

38

Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ-vật mình, các của-lễ khấn-nguyện và lạc-ý.

39

Nhưng đến ngày rằm tháng bảy, khi các ngươi đã thâu-hoạch thổ-sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày. Bữa thứ nhứt sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ tám cũng sẽ là ngày nghỉ.

40

Bữa thứ nhứt, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà-là, nhành cây rậm và cây dương-liễu, rồi vui-mừng trong bảy ngày trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

41

Mỗi năm, vào tháng bảy, các ngươi phải giữ lễ nầy cho Đức Giê-hô-va như vậy trong bảy ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng-dõi các ngươi.

42

Hết thảy ai sanh trong dòng Y-sơ-ra-ên sẽ ở nơi trại trong bảy ngày,

43

hầu cho dòng-dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta cho họ ở trong những trại: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

44

Ấy vậy, Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên biết các lễ của Đức Giê-hô-va là lễ nào.

Rate this post