‘hách’ là gì?. Nghĩa của từ ‘hách’

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “hách”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ hách , hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ hách trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hơi hống hách.

2. Bạn thật hống hách.

3. Càng ngày càng hách dịch…

4. Công lao hiển hách.

5. Bà ấy hống hách lắm.

6. Không ai thích kẻ hống hách cả!

7. Anh là đồ hống hách

8. Anh đúng là đồ hách dịch.

9. Như vậy hiển hách biết bao nhiêu.

10. Sao em lại nghĩ anh hách dịch?

11. Hách Liên Xã Can ban đầu từ chối.

12. Thấy không, anh lại hách dịch rồi.

13. Cha em có hách dịch lắm không?

14. Sao mày lúc nào cũng có vẻ hách dịch vậy ?

15. Dòng dõi của bà tương đối không mấy hiển hách.

16. Đừng có hách dịch với người khác nhé.

17. Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất – Platon

18. Chắc chắn không phải người hiển hách như thế này

19. Nghe đâu ông đã có 1 chiến thắng hiển hách?

20. Và ngài phá cách nhưng lại không hề hống hách.

21. Xuất thân của bà vào lúc đó rất hiển hách.

22. Cô nghĩ sao, đồ hống hách và bạo ngược?

23. Hoàng đế Bắc Ngụy đã xử tử Hách Liên Định.

24. 4 Khiêm nhường là nhún nhường, không hống hách và kiêu ngạo.

25. Mộ Dung Mộ Hội ban đầu không giết chết Hách Liên Định.

26. Ông là người lập công hiển hách đánh tan người German và người Gaul.

27. Và thần dâng cho Ngài, để kỷ niệm # chiến công hiển hách hơn

28. Các trưởng lão không được hống hách, độc đoán hay khắc nghiệt.

29. Mary hỏi, vẫn còn trong cách Ấn Độ hách của cô ít.

30. Chúng ta chớ bao giờ hống hách, quấy rầy, hoặc chửi rủa.

31. ′′Hãy tỏ lòng can đảm nhưng đừng hống hách” (An Ma 38:12).

32. Ngài có hống hách vì biết mình là Con Đức Chúa Trời không?

33. Nhờ gia thế hiển hách, Viên Ngỗi bước vào quan trường thuận lợi.

34. Cô hách và Ấn Độ, và tại cùng một thời gian nóng và buồn rầu.

35. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt người y tá trưởng hống hách .

36. Đầu tiên là quá hống hách, tiếp đó là quá mềm yếu.

37. Hách bèn lấy cớ có việc biến cố lên xe trạm đi Trường An.

38. Và thần dâng cho Ngài, để kỷ niệm 1 chiến công hiển hách hơn.

39. Giống tôi, và giọng hắn hách dịch và ngẹt khi hắn bị kích thích.

40. Chúng ta có lên giọng kẻ cả và hách dịch với họ không?

41. Vương Đại Xảo: Con trai của Vương Đại Gian và rất hống hách.

42. Người ta nói rằng, đứng đầu liên minh phải là con người hiển hách

43. “Hãy tỏ lòng can đảm nhưng đừng hống hách” (An Ma 38:12).

44. Xuất thân của Ôn Hi Quý phi vào lúc đó rất hiển hách.

45. Thật là các giáo hoàng đã tỏ ra hống hách trải qua nhiều thế kỷ!

46. Chúng tôi cố gắng không ra vẻ như đang thuyết giảng hay hống hách.

47. Cô ta cũng hách dịch và độc ác giống y bố với anh trai.

48. Em phải hách dịch hôm nay vì em là sếp của nhiều công ty tỉ đô.

49. Dù sao, xin lỗi vì hôm qua tôi đã cư xử một cách hách dịch.

50. Nếu người hống hách đối với bầy chiên thì biểu lộ tinh thần kiêu ngạo.

Rate this post