Free File (Khai Miễn Phí) của IRS: Khai Thuế Liên Bang Miễn Phí | Internal Revenue Service

Free File

của IRS Là Gì?

Chương Trình Free File của IRS là mối quan hệ đối tác công tư giữa IRS và nhiều công ty trong ngành phần mềm khai và nộp tờ khai thuế, những công ty này cung cấp dịch vụ khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí. Chương trình này cung cấp hai cách để người đóng thuế khai và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến miễn phí:

  • Khai Thuế Có Hướng Dẫn cung cấp dịch vụ khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí trên trang web đối tác của IRS. Các đối tác của chúng tôi cung cấp dịch vụ này miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Những người đóng thuế có AGI (tiếng Anh) ở mức từ $73.000 trở xuống đủ điều kiện được khai thuế liên bang miễn phí.
  • Mẫu Tự Điền của Free File là các mẫu đơn thuế liên bang điện tử, tương đương với mẫu 1040 giấy. Quý vị nên biết cách tự khai tờ khai thuế của mình bằng cách sử dụng các hướng dẫn mẫu đơn và ấn phẩm của IRS nếu cần. Cách này cung cấp một tùy chọn miễn phí dành cho những người đóng thuế có thu nhập (AGI) (tiếng Anh) lớn hơn $73.000.

Tìm hiểu những gì quý vị cần để bắt đầu, các biện pháp bảo vệ và an ninh của quý vị, các mẫu có sẵn và nhiều thông tin khác về Free File của IRS bên dưới.

 

Rate this post