Đơn vị Nghiên cứu – Trọng tâm Khoa học Arlington

Trường Công lập Arlington nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, tình trạng kinh tế, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, thông tin di truyền, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính và / hoặc khuyết tật. Chính sách này cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng với các khóa học và chương trình, dịch vụ tư vấn, giáo dục thể chất và điền kinh, giáo dục nghề nghiệp, tài liệu hướng dẫn và các hoạt động ngoại khóa.

Các trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web nằm ngoài mạng lưới Trường Công lập Arlington. APS không kiểm soát nội dung hoặc mức độ liên quan của các trang web bên ngoài này.

Rate this post