I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.

3. Sách và giáo trình xuất bản.

4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

Xuất bản tiếng Anh1.  Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Nguyễn Hải Nam, Yoko Saito, Takashi Matsuishi. 2021. HOW MUCH DO FARMERS EXPECT TO IMPLEMENT FOR TRACEABILITY? EVIDENCE FROM A DOUBLE-BOUND CHOICES EXPERIMENT OF VIETNAMESE SHRIMP AQUACULTURE. Asian Fisheries Science. 34. 83-93. (Đã xuất bản)2.  Châu Thị Lệ Duyên, Thạch Keo Sa Ráte, , Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Phạm Tuyết Anh. 2021. STUDY ON CORPORATE CULTURE OF VIETNAMESE ENTERPRISES: AN APPROACH OF DENISON’S MODEL. Can Tho University Journal of Science. 13. 12-19. (Đã xuất bản)3.  Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Takashi Fritz Matsuishi, Nguyen Minh Duc , Saito Yoko, Tống Yên Đan. 2021. DOES APPLICATION OF QUALITY ASSURANCE CERTIFICATION BY SHRIMP FARMERS ENHANCE FEASIBILITY OF IMPLEMENTING TRACEABILITY ALONG THE SUPPLY CHAIN? EVIDENCE FROM VIETNAM. Journal of Applied Aquaculture. 01.2021. (Đã xuất bản)4.  Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Minh Đức, Bùi Lê Thái Hạnh, Lê Thị Thu Trang. 2021. EFFECTS OF APPLICATION FOR INTERNATIONAL QUALITY ASSURANCE CERTIFICATIONS ON THE FARM’S PROFIT: EVIDENCE FROM VIETNAMESE SHRIMP. Aquaculture International. 29. 1265–1277 (2021). (Đã xuất bản)5.  Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Takashi MATSUISHI, Yoko SAITO, Naoki TOJO, Nguyễn Phương Duy. 2019. ARE CONSUMERS WILLING TO PAY MORE FOR TRACEABILITY? EVIDENCE FROM AN AUCTION EXPERIMENT OF VIETNAMESE PORK. International Journal of Food and Agricultural Economics (IJFAEC). 7. 127-140. (Đã xuất bản)6.  Châu Thị Lệ Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Phạm Tuyết Anh, Thạch Keo Sa Ráte, Nguyễn Quan Tường. 2019. DIAGNOSING ORGANIZATIONAL CULTURES: THE CASE OF XYZ ENTERPRISE – VIET NAM. Proceedings of the first international Conference in Economics & Business, Khoa Kinh tế, 06/12/2019. 2. 423-436. (Đã xuất bản)7.  Khưu Thị Phương Đông, Tống Yên Đan, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Takashi MATSUISHI, Yoko Saito. 2019. PRESSURE-STATE-RESPONSE OF TRACEABILITY IMPLEMENTATION IN SEAFOOD-EXPORTING COUNTRIES: EVIDENCE FROM VIETNAMESE SHRIMP PRODUCTS. Aquaculture International. 27. 1209–1229. (Đã xuất bản)Xuất bản tiếng Việt1.  Nguyễn Minh Đức, Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Takashi Matsuishi. 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP DỤNG CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ TẠI NÔNG HỘ ĐẾN KHẢ NĂNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CỦA NÔNG SẢN XUẤT KHẨU: TRƯỜNG HỢP CỦA SẢN PHẨM TÔM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý. 5. 1314-1324. (Đã xuất bản)2.  Ngô Mỹ Trân, Lê Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Phụng Thư. 2020. GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ – NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG. Tạp chí Khoa học Xã hội. 03. 90-105. (Đã xuất bản)3.  Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trương Khánh Vĩnh Xuyên, Trần Việt Thanh Trúc, Takashi Matsuishi. 2020. THỰC HIỆN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHO CHUỖI CUNG ỨNG TÔM TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HƯỚNG TỚI THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Đầu ra cho nông sản các tỉnh khu vực phía Nam, Việt Nam, 30/7/2020. . 88-103. (Đã xuất bản)4.  Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Ngọc Hoa. 2012. CÁC RÀO CẢN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI KHI XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 215-223. (Đã xuất bản)5.  Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Mai Văn Nam. 2010. HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GIA CẦM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 34-43. (Đã xuất bản)

Rate this post