Thanh Liêm

Vương Quốc của Thượng Đế hay Vương Quốc Thiên Thượng

Việc Làm

Thanh Sạch và Không Thanh Sạch

Tê Sa Lô Ni Ca, Bức Thư Gửi Cho Người

Tán Trợ Các Vị Lãnh Đạo của Giáo Hội

Sinh Ra Lần Nữa, Được Thượng Đế Sinh Ra

Sau Lơ, Vua Y Sơ Ra Ên

Sau Lơ, Người Tạt Sơ

Sa Ngã của A Đam và Ê Va, Sự

Rô Ma, Bức Thư gửi cho Người

Quy Tụ Của Y Sơ Ra Ên, Sự

Phi Líp, Bức Thư Gửi Cho Người

Phi Lê Môn, Bức Thư Gửi Cho Người

Phân Tán Của Dân Y Sơ Ra Ên, Sự

Những Tín Điều

Nhân chứng của Sách Mặc Môn, Các

Nhà Của Chúa

Nguyên Tắc Đầu Tiên Của Phúc Âm, Các

Ngày Sau Cùng, Ngày Sau, Những

Ngày Của Chúa

Nê Phi, Con Trai của Nê Phi, Con Trai của Hê La Man

Nê Phi, Các Môn Đồ Người

Mô Si A, Các Con Trai của

Lời Thề và Giao Ước của Chức Tư Tế

Lê Hi, Nhà Truyền Giáo Người Nê Phi

Làm Lễ cho Người Bệnh

La Mã, Bức Thư Gửi Cho Người

La Ban, Người Cất Giữ Các Bảng Khắc Bằng Đồng

La Ban, Anh của Rê Be Ca

Kín Nhiệm của Thượng Đế, Những

Ích Ma Ên, Con Trai của Áp Ra Ham

Hê La Man, Các Con Trai của

Hê Bơ Rơ, Bức Thư Gửi Cho Người

Giu Đa, Anh Em Của Gia Cơ

Giáo Lệnh của Thượng Đế, Các

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Giáo Hội, Các Dấu Hiệu của Giáo Hội Chân Chính

Giao Ước Mới và Vĩnh Viễn

Giao Ước của Áp Ra Ham

Gia Rết, Anh của

Gia Cơ, Em Của Chúa

Gậy Của Ép Ra Im

Ga La Ti, Bức Thư Gửi Cho Người

Ê Phê Sô, Bức Thư Gửi Cho Người

Điều Răn Của Thượng Đế

Điềm Triệu Về Sự Giáng Sinh Và Cái Chết Của Chúa Giê Su Ky Tô

Điềm Triệu về Những Thời Kỳ

Điềm Triệu Về Giáo Hội Chân Chính

Đền Thờ, Nhà của Chúa

Đấng Thánh Của Y Sơ Ra Ên

Đấng Có Mặt Ở Khắp Mọi Nơi

Dòng Dõi Của Áp Ra Ham

Cứu Rỗi cho Người Chết, Sự

Cô Rinh Tô, Bức Thư Gửi Cho Người

Cô Lô Se, Bức Thư Gửi Cho Người

Con Trai và Con Gái của Thượng Đế

Con của Người

Con Cái Của Y Sơ Ra Ên

Chuyển Hóa, Những Người Được

Chính Phủ, Chính Quyền

Chìa Khóa của Chức Tư Tế, Các

Chết, Sự Cứu Rỗi Cho Người Chết

Bước Đi, Bước Đi với Thượng Đế

Bức Thư của Phao Lô, Các

Bảo Hoàng, Những Người

Bảng Khắc Bằng Vàng, Các

Bảng Khắc Bằng Đồng, Các

Ba Ra Đi

Ân Tứ của Thánh Linh, Các

Anh Em

Anh Cả

Am Môn, Con Cháu Của Gia Ra Hem La

A Rôn, Anh của Môi Se

Thanh Liêm

Thanh Liêm

  • Xem thêm Lương Thiện; Ngay Chính

Ngay chính, lương thiện và thành thật.

  • Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn, Gióp 27:5.

  • Người công bình ăn ở cách thanh liêm, CNgôn 20:7.

  • Họ là những người luôn luôn trung thành trong mọi công việc được giao phó, AnMa 53:20.

  • Chúa yêu mến Hyrum Smith vì sự thanh liêm của lòng ông, GLGƯ 124:15.

Rate this post