Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Trương Lương

Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Trương Lương là ai?
Trương Lương biểu tự là Tử Phòng, là một vị danh thần khai quốc dưới thời nhà Hán. Ông cùng với Tiêu Hà và
Năm 230 TCN,

Trương Lương biểu tự là Tử Phòng, là một vị danh thần khai quốc dưới thời nhà Hán. Ông cùng với Tiêu Hà và đại tướng quân Hàn Tín được người đời xưng tụng là “Hán sơ tam kiệt”, đã có nhiều công lớn trong việc phò trợ Lưu Bang đánh nhà Tần, thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở, sáng lập nên nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông còn được xếp vào hàng ngũ 10 đại tướng quân kiệt xuất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, đứng thứ ba sau Khương Tử Nha và Tôn Tẫn, đứng trên các bậc quân sư nổi tiếng khác như Lưu Bá Ôn Gia cát Lượng … Ông còn được hậu nhân xưng tụng là Mưu Thánh.Năm 230 TCN, Tần Thủy Hoàng tiêu diệt nước Hàn. Em của Trương Lương bị chết nhưng ông không lo chôn cất mà tập hợp 300 tôi tớ trong nhà đi tìm thích khách giết vua Tần để báo thù cho nước Hàn. Ông tìm một lực sĩ làm một cái chùy sắt nặng 120 cân. Năm 2018 TCN, khi Tần Thủy Hoàng đi chơi ở miền đông, Trương Lương và người lực sĩ đã rình đánh vua Tần nhưng đánh nhầm xe tuy tùng nên giết hụt vua Tần. Tần Thủy Hoàng đã nổi giận đùng đùng ra lệnh săn lùng Trương Lương khắp thiên hạ. Trương Lương bèn đổi danh tính và trốn ở Hạ Bì. Thời gian ở đây, ông được Hoàng Thạch Công truyền cho cuốn binh pháp “Thái công binh pháp’ và dặn Trương Lương nếu độc được cuốn sách này thì được làm thầy bậc vương giả. Trương Lương rất quý cuốn sách này nên thường đem ra đọc và nghiền ngẫm. Hạng Bá là anh Hạng Lương, là con tướng hạn Yên nước sở phạm tội giết người nhưng được ông che chở.

Năm 209 TCN, Trần Thắng khởi nghĩa chống lại nhà Tần. Trần Lương kêu gọi được hơn 200 trai tráng. Tháng 12 năm 208 TCN, Trần Thắng bị giết hại, tướng Tần Gia lập Cảnh Câu làm Giả vương nước Sở. Trương Lương muốn đi theo nhưng đi giữa đường thì gặp Lưu Bang nên đi theo Lưu Bang. Lưu Bang đã cho Trương Lương làm tướng coi về việc ngựa của quân. Ông mấy lần đem binh pháp của Thái Công ra nói với Lưu Bang và được khen ngợi. Chính vì thế, ông đã theo lưu bang, không đến yến kiến Cảnh Câu nữa. Sau khi Hạng Lương khởi nghĩa ở đất Ngô, với khi thế mạnh mẽ vượt sông trường Giang để đánh Tần. Hạng Lương diệt Tần Gia không chịu quy phục.

Khi đó, Lưu Bang đến đất Tiết để yết kiến Hạng Lương. Trương Lương khuyên Hạng Lương lập Hàn Thành làm vua Hàn và Hạng Lương đã nghe theo. Hạng Lương cho ông làm Tư đồ của nước Hàn, cho Hàn vương cầm hơn 1 nghìn quân tiến về hướng tây lấy đất Hàn. Quân Hàn chiếm được mấy thành nhưng yếu thế nên bị quân Tần cướp ngay. Quân hàn lại đánh quanh quẩn ở miền Dĩnh Xuyên.

Lưu Bang và Hạng Vũ được giao ước đi đánh nhà Tần. Khi Lưu Bang đi từ miền nam Lạc Dương ra ngoài núi Hoàn Viên, Trương Lương đã dẫn quân theo và đánh được hơn 10 thành của nước Hàn, phá quân của Dương Hùng. Lưu Bang bèn sai Hàn vương Thành ở lại huyện Dương Định còn ông và Trương Lương cùng đi về hướng Nam để đánh đất Uyển, rồi quay về hướng Tây tiến vào Vũ Quan. Trên đường tới Quan Trung, quân của Lưu Bang không gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, tướng chư hầu Tư Mã Ngang nước Triệu vì muốn tranh công và Quan Trung tước. Trương Lương bèn mách kế cho Lưu Bang chặn đường Ngang khiến Ngang không thể chen chân vào Quan Trung trước.

Khi Lưu Bang muốn đem quân đánh Tần ở đất Nghiên, Trương Lương đã khuyên ông tạm thời giữ thành, sai Lịch Tự Cơ mang của quý đi đút lót tướng Tần. Quả nhiên tướng tần làm phản, muốn hợp sức với Lưu Bang đi đáng Hàm Dương. Khi Lưu Bang đến Hàm Dương, vua tần là Tử Anh đã ra đầu hàng.

Năm 188TCN, Trương Lương qua đời, hưởng thọ 76 tuổi, đặt tên thụy là Văn Thành hầu. Con ông là Trương Bất Nghi thay cha lên làm tước hầu.

Rate this post