Pháp Thoại Thích Pháp Hoà • A podcast on Anchor

Mười Phương Sen Nở 19

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:26:42

July 20, 2012

Mười Phương Sen Nở 18

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:22

July 07, 2012

Mười Phương Sen Nở 17

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:44

July 06, 2012

Mười Phương Sen Nở 16

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:57

June 08, 2012

Ngồi với Tăng Thân

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:48

June 03, 2012

Mười Phương Sen Nở 15

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:46

June 02, 2012

Mười Phương Sen Nở 14

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:06

June 01, 2012

Bảy Bước Chân hạnh Phúc

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:22

May 27, 2012

An Trụ Trong Chánh Pháp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:35

May 26, 2012

Tịnh Nhân, Tịnh Quả

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

53:45

May 20, 2012

Người Bạn Lành 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:36

May 19, 2012

Người Bạn Lành 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:35

May 18, 2012

Chuyển Hóa Thù Thắng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:54

May 13, 2012

Mười Phương Sen Nở 13

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:56

May 11, 2012

Mười Phương Sen Nở 12

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:25

May 04, 2012

Từng Bước Nở Hoa Sen

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:54

April 29, 2012

Nhân Lành Quả Đẹp (32 tướng đẹp của Phật)

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

02:35:11

April 28, 2012

Nuôi Dưỡng Căn Lành

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:54

April 15, 2012

Mười Phương Sen Nở 11

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:01:49

April 13, 2012

Chuẩn Bị cho Người Lâm Chung

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

52:14

April 08, 2012

Mười Phương Sen Nở 10

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:40

April 07, 2012

Mười Phương Sen Nở 9

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:36

April 07, 2012

Mười Phương Sen Nở 8

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:49

April 06, 2012

Mười Phương Sen Nở 7

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:17

April 05, 2012

Mười Phương Sen Nở 6

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:41

March 24, 2012

Tứ Chướng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:52

March 18, 2012

An Cư Lạc Nghiệp 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:45

March 18, 2012

An Cư Lạc Nghiệp 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:42

March 17, 2012

Mười Phương Sen Nở 5

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:44

March 10, 2012

Tu Mau Kẻo Trể

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:49

March 04, 2012

Mười Phương Sen Nở 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:19

March 03, 2012

Mười Phương Sen Nở 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:29

February 18, 2012

Mười Phương Sen Nở 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:18

February 04, 2012

Vốn Ít Lời Nhiều

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:30:39

January 29, 2012

Rồng bay Phượng Múa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:46

January 29, 2012

Nét Đẹp Lòng Từ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:54

January 28, 2012

Tha Thứ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

45:08

January 22, 2012

Khôn Dại

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

56:19

January 15, 2012

Mười Phương Sen Nở 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:04

January 14, 2012

Lãng Tử Hồi Đầu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:54

January 08, 2012

Lòng Từ Vô Ngại 9

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:01:07

January 07, 2012

Lòng Từ Vô Ngại 8

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:34

January 07, 2012

Vạn Sự Cát Tường

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:30

January 01, 2012

Lòng Từ Vô Ngại 7

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:39:54

December 24, 2011

Lòng Từ Vô Ngại 6

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:47:47

December 17, 2011

Lòng Từ Vô Ngại 5

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

53:57

December 10, 2011

Tứ Như Ý Túc

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:58:16

December 09, 2011

Kiêu Mạn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:51:33

December 08, 2011

Lòng Từ Vô Ngại 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:45

December 03, 2011

Lòng Từ Vô Ngại 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:23

December 03, 2011

Đặc Tính của Chánh Pháp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:12

November 27, 2011

Lòng Từ Vô Ngại 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:44:20

November 20, 2011

Cố Vươn Lên

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:30

November 20, 2011

Chiến Tranh và Hòa Bình

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:28

November 13, 2011

Hãy Cám Ơn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:42:39

November 11, 2011

Không Có Thể ! 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:21

October 01, 2011

Không Có Thể ! 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:10

October 01, 2011

Bất Hòa Sa Bẩy

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:13

September 25, 2011

Tương Trợ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:28

September 23, 2011

Người Lướt Sóng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

50:12

September 23, 2011

Không Có Thể ! 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:35

September 17, 2011

Vi Diệu Quang 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:39

September 11, 2011

Vi Diệu Quang 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:10

September 10, 2011

Người Khéo Nói

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:24

September 08, 2011

Ba Trọng Tâm Hành Xử

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:20

September 04, 2011

Khổ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

31:31

August 31, 2011

Sám Hối Cho Người Bệnh

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:51

August 28, 2011

Chân Thiện Mỹ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

38:49

August 28, 2011

Bồ Tát Giả, Bồ Tát Thật

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:55

August 21, 2011

Ý Nghĩa Dâng Y

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:02

August 21, 2011

Người Cư Sĩ Viên Mãn 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:00

August 09, 2011

Người Cư Sĩ Viên Mãn 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:42

August 08, 2011

Người Cư Sĩ Viên Mãn 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:33:55

August 05, 2011

Người Cư Sĩ Viên Mãn 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:08

August 03, 2011

Mấy Lời Nhắn Nhủ – 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:23

August 02, 2011

Mấy Lời Nhắn Nhủ – 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:57

August 01, 2011

Tứ Luân Vượt Bát Nạn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:44

July 31, 2011

Tam Chướng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

47:27

July 30, 2011

Lục Tự Đại Minh

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

46:15

July 17, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 22

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:18

July 16, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 21

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:31

July 16, 2011

Quân Bình Cuộc Sống

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:28

July 10, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 20

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:15

July 09, 2011

Tham Thiền

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:51:07

July 03, 2011

Biết Chuyển Nghiệp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:59:55

July 02, 2011

Giảng Sư và Thính Chúng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:17

July 01, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 19

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:57

June 25, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 18

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:14

June 25, 2011

Hành Trang Cho Đời

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:48:15

June 19, 2011

Vương Mà Không Nặng – 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

48:54

June 18, 2011

Vương Mà Không Nặng – 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:45

June 18, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 16

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:19

June 04, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 17

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:18

June 04, 2011

Sống Một Ngày An Vui

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:57

May 29, 2011

Vương Tử Hỏi Đạo – 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:25

May 28, 2011

Vương Tử Hỏi Đạo – 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:43:08

May 27, 2011

Đạo Dưỡng Tài

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

43:10

May 18, 2011

Tích Tài Duyên, Tích Phước

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:01

May 17, 2011

Vi Diệu Hương Khiết

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:06

May 15, 2011

Người Sống Chân Chánh 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:30

May 14, 2011

Người Sống Chân Chánh 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:54

May 14, 2011

Mỗi Ngày Một Bước Đi

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:15

May 09, 2011

Nét Đẹp Hoa Sen

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:25

May 08, 2011

Cành Dương Nước Tịnh

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

53:05

May 07, 2011

Xây Dựng Ngôi Chùa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:12

May 01, 2011

Giữ Hạnh Phúc Gia Đình

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:24

April 30, 2011

Ngũ Minh – 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:01

April 30, 2011

Ngũ Minh – 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:03

April 30, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 15

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:32

April 23, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 14

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:27

April 22, 2011

Kế Thừa Y Bát

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

48:02

April 17, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 13

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:24

April 16, 2011

Ý Nghĩa Tụng Giới 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:02

April 11, 2011

Ý Nghĩa Tụng Giới 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:16

April 11, 2011

Phiền Não Từ Đâu Sanh? 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:14

April 10, 2011

Phiền Não Từ Đâu Sanh? 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:41

April 10, 2011

Tinh Tấn Độ Giãi Đãi

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

56:38

April 09, 2011

Biển Pháp Mênh Mông

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:21

April 08, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 12

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:19

March 26, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 11

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:11

March 26, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 10

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:28

March 19, 2011

Bốn Điều Quán Chiếu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

56:01

March 13, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 9

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:37

March 12, 2011

Chọn Đường Sáng Tối

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:46

March 06, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 8

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:22

March 04, 2011

Rửa Tội

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:35

February 26, 2011

Chú Mèo Nhà Phật

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:49

February 12, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 7

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:10

February 11, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 6

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:40

February 04, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 5

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:24

January 28, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:46

January 21, 2011

Lục Thông

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:09

January 16, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:02

January 15, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:05

January 14, 2011

Mười Hiệu Tôn Quý

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:06

January 09, 2011

Mười Hai Duyên Khởi 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:01

January 09, 2011

Mười Hai Duyên Khởi 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:26

January 08, 2011

Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:36

December 31, 2010

Thuyền Tuệ Sang Sông 6

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:58

December 11, 2010

Thuyền Tuệ Sang Sông 5

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:40

December 04, 2010

Bảo Vệ Thành Trì của Người Tu 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:04

November 28, 2010

Bảo Vệ Thành Trì của Người Tu 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:25

November 28, 2010

Bảo Vệ Thành Trì của Người Tu 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:58

November 27, 2010

Vì Đời Vô Thường

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

02:17:21

November 27, 2010

Tùy Duyên Bất Biến

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:14

November 21, 2010

Thuyền Tuệ Sang Sông 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:01:51

November 20, 2010

Tự Do và Tự Tại

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

52:37

November 14, 2010

Ước Nguyện Cao Đẹp 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:21

November 14, 2010

Ước Nguyện Cao Đẹp 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:00

November 13, 2010

Phán Đoán Sai Lầm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

46:43

November 07, 2010

Thuyền Tuệ Sang Sông 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:19

November 06, 2010

Thuyền Tuệ Sang Sông 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:56

October 23, 2010

Bốn Pháp Sanh Phước

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:37

October 17, 2010

Thuyền Tuệ Sang Sông 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:60

October 09, 2010

Hạnh Phúc Ở Đâu 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

46:27

October 07, 2010

Hạnh Phúc Ở Đâu 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:44

October 07, 2010

Cách Lìa Đường Ma

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:28

October 05, 2010

Nhân và Trí

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:24

October 05, 2010

Học Bồ Tát Giới 15

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:30

October 02, 2010

Phổ Minh Hỏi Đáp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:13

September 28, 2010

Đề Phòng Các Ma

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:42

September 28, 2010

Khiếm Khuyết và Viên Mãn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:37

September 27, 2010

Khúc Gỗ Trôi Sông

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

56:53

September 26, 2010

Học Bồ Tát Giới 14

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:36

September 25, 2010

Sống Đời – Vui Đạo

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

56:59

September 19, 2010

Học Bồ Tát Giới 13

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:35

September 18, 2010

Niềm Đau và Chuyển Hóa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:55

September 12, 2010

Giữ Vững Tâm Ban Đầu 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:01

September 11, 2010

Giữ Vững Tâm Ban Đầu 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:01

September 11, 2010

Giữ Vững Tâm Ban Đầu 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:51

September 11, 2010

Đổ Nghiệp hay Hết Nghiệp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:59

September 11, 2010

Tư Lương của Mình

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:43:43

September 10, 2010

Lược Giải Kinh Vu Lan 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:30

September 05, 2010

Tu Hạnh Xả

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:50

September 05, 2010

Lược Giải Kinh Vu Lan 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:21

September 04, 2010

Công Đức Chân Thật

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:55

August 30, 2010

Soi Sáng – 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:46

August 29, 2010

Soi Sáng – 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:20

August 28, 2010

Học Làm Người

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:04

August 28, 2010

Học Bồ Tát Giới 12

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:06

August 21, 2010

Học Bồ Tát Giới 11

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:19

August 09, 2010

Học Bồ Tát Giới 10

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:15

August 07, 2010

Học Bồ Tát Giới 9

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:51

August 06, 2010

Học Bồ Tát Giới 8

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

41:50

July 17, 2010

Học Bồ Tát Giới 7

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:40

July 10, 2010

Học Bồ Tát Giới 6

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:12

July 03, 2010

Năm Sự Ngăn Che

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:57

June 27, 2010

Học Bồ Tát Giới 5

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:17

June 26, 2010

Ba Đức Độ Sáu Vị

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

50:14

June 20, 2010

Có Sợ Mới Nên

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:17

June 13, 2010

Học Bồ Tát Giới 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:32

June 12, 2010

Học Bồ Tát Giới 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:24

June 12, 2010

Học Bồ Tát Giới 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:57

June 05, 2010

Vui Với Những Gì Mình Có

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:13

June 01, 2010

Tâm Người Như Vết Thương

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

49:20

June 01, 2010

Đạo Sư và Dệ Tử

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:14

May 23, 2010

Hải Đảo Tự Thân 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:00

May 23, 2010

Hải Đảo Tự Thân 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:60

May 22, 2010

Bốn Điều Kiện Tốt

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

52:54

May 15, 2010

Bảy Pháp Bất Thối

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:27

May 08, 2010

Tu Là Đền Ơn Phật – 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:55

May 02, 2010

Tu Là Đền Ơn Phật – 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:55

May 01, 2010

Nhất Hưu Vạn Sự Hưu – 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:11

April 18, 2010

Học Bồ Tát Giới 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:43

April 10, 2010

Cành Hoa Trong Nước

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

51:15

April 04, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 10

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:32

April 03, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 9

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:52

April 03, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 8

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:14

April 02, 2010

Nhất Hưu Vạn Sự Hưu – 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:40

March 28, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 7

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:05

March 27, 2010

Pháp Khí Thiền Môn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:29

March 21, 2010

Hội Chúng Cao Thượng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:28

March 21, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 6

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:08

March 13, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 5

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:32

March 06, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:55

March 06, 2010

Năm Cách Làm Giàu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:01

February 28, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:32

February 27, 2010

Bài Học Từ Con Cọp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:15

February 21, 2010

Phát Tâm Vô Thượng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

02:24:38

February 20, 2010

Sống An Vui

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:35

January 23, 2010

Công Đức Hộ Niệm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:48

January 23, 2010

Thành Tựu Đạo Nghiệp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:22:07

January 23, 2010

Sanh Tử Là Việc Lớn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:13

January 19, 2010

Hạnh Thương Yêu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:29

January 16, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:25

January 09, 2010

Diệu Dụng Quán Âm 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:23

January 09, 2010

Tỏa Ánh Di Đà

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:07

January 03, 2010

Tự Điều Phục

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:44

January 02, 2010

Dưỡng Tâm và Phát Nguyện

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:36

December 26, 2009

Trở Về Bổn Giác Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:33

December 12, 2009

Thấy Nghe Lợi Ích Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:60

December 11, 2009

Thấy Nghe Lợi Ích Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:48

December 05, 2009

Vững Tâm Kiên Trì Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:03

November 27, 2009

Căn Bản Tụng Niệm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:05

November 22, 2009

Một Nén Tâm Hương

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:56

November 22, 2009

Hạnh Ban Cho Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:14

November 13, 2009

Xưng Danh Hiệu Phật Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:00

November 06, 2009

Sanh Thuận Tử An Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:09

October 30, 2009

Sanh Thuận Tử An Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:16

October 23, 2009

Lợi Ích Của Người Còn Kẻ Mất Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:34

October 16, 2009

Chánh Pháp và Mạt Pháp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:38

October 11, 2009

Chánh Hạnh

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:58

October 10, 2009

Trân Quý Các Duyên

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:52

October 09, 2009

Con Người Suy Đồi

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

02:19:25

October 03, 2009

Lợi Ích Của Người Còn Kẻ Mất Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:01:48

September 25, 2009

Rộng Truyền Phước Lợi Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:50

September 19, 2009

Nghiệp Cảm của Chúng Sanh Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:08

September 18, 2009

Vô Minh

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:13

September 13, 2009

Thờ Phật Tại Nhà

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:08

September 06, 2009

Đừng Để Mất Người Thương

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

46:26

September 06, 2009

Quán Chiếu Để Tiến Tu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:04

September 05, 2009

Về Với Nguồn Tâm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:38

August 30, 2009

Nghiệp Cảm của Chúng Sanh Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:41

August 28, 2009

Hợp Nhất Thân Tâm Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:35

August 22, 2009

Hợp Nhất Thân Tâm Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:35

August 22, 2009

Hạnh Lành Người Phật Tử – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:36

August 06, 2009

Hạnh Lành Người Phật Tử – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:52

August 04, 2009

Hạnh Lành Người Phật Tử – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:43

August 03, 2009

Khuyến Tu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

45:41

August 02, 2009

Sách Tấn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:29:18

August 01, 2009

Mười Niệm Chánh Chân

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:53

July 25, 2009

Biết Sống Để Được Vui – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:49

July 12, 2009

Thế Gian Tam Phước

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

45:59

June 21, 2009

Ba Hạng Người Làm Phật Sự

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:53:39

June 20, 2009

Năm Điều Chướng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:17

June 14, 2009

Người Tu Hạnh Phúc – Phần 2

Giảng tại Seattle, USA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

46:34

June 06, 2009

Người Tu Hạnh Phúc – Phần 1

Giảng tại Seattle, USA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:59

June 06, 2009

Người Chiến Sĩ Giỏi

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:37

May 31, 2009

Tài Sản Chân Thật

Giảng tại chùa Chánh Tâm, Saskatoon, CA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:26

May 31, 2009

Tâm Hạnh Người Tu 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:02

May 21, 2009

Tâm Hạnh Người Tu 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:47

May 20, 2009

Tâm Hạnh Người Tu 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:38

May 19, 2009

Bốn Điều Cần Ghi Nhớ

Giảng tại Thiền Viện Minh Đăng Quang, London, Ontario, CA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:11

May 18, 2009

Ba Thân Ba Đức

Giảng tại chùa Chùa Phổ Minh, Windsor, Ontario, CA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

47:09

May 17, 2009

Nhất Trần Bất Nhiểm

Giảng tại chùa Hải Đức, Regina, CA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:34:57

May 03, 2009

Hạnh Trẻ Thơ

Giảng tại chùa Hải Đức, Regina, CA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

50:25

May 03, 2009

Niết Bàn Hiện Tại

Giảng tại chùa Hải Đức, Regina, CA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:50

May 02, 2009

Pháp Cúng Dường Cao Qúy

Giảng tại chùa Giác Lâm, MN, USA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:04

April 25, 2009

Kinh Thiên Thỉnh Vấn – Phần 3

Giảng tại Tu Viện Quan Âm, TN, USA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:26

April 19, 2009

Kinh Thiên Thỉnh Vấn – Phần 2

Giảng tại Tu Viện Quan Âm, TN, USA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:32:40

April 19, 2009

Kinh Thiên Thỉnh Vấn – Phần 1

Giảng tại Tu Viện Quan Âm, TN, USA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:58

April 18, 2009

Biết Sống Để Được Vui – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

49:47

April 12, 2009

Bát Quan Trai Giới

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:06

April 11, 2009

Biết Để Sống

Giảng tại chùa Lộc Uyển, FL, USA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:39:26

April 05, 2009

Thức Ăn Cho Thâm và Tâm

Chùa Báo Ân, FL, USA.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

02:02:52

April 03, 2009

Cái Gì Là Trân Quý?

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:44

March 01, 2009

Tội và Sám Hối

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:37

February 21, 2009

Thầy Thuốc Chữa Bệnh

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:44:50

February 07, 2009

Một Tâm mà Động 10 Phương

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:35

February 07, 2009

Hạnh Nguyện Dược Sư

Giảng tại chùa Hải Đức, Regina.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:54

February 01, 2009

Ngũ Phúc Lâm Môn

Giảng tại chùa Hải Đức, Regina.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:28

February 01, 2009

Phật Dạy Chăn Trâu

Giảng tại chùa Hải Đức, Regina.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:02

January 31, 2009

Tâm Sự Cuối Năm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:26

January 18, 2009

Bốn Pháp Cảm Hóa Người

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:24

January 17, 2009

Mười Hạnh Lợi Tha

Giảng tại chùa Hải Đức, Regina.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:45

January 04, 2009

Đức Phật và Năm Biểu Tượng

Giảng tại chùa Hải Đức, Regina.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:23

January 04, 2009

Mười Pháp Tự Lợi

Giảng tại chùa Hải Đức, Regina.
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:12

January 03, 2009

Niệm Ân – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:59

December 27, 2008

Niệm Ân – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:58

December 13, 2008

Niệm Ân – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:21

December 06, 2008

An Cư Dưỡng Tánh

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:08

November 29, 2008

Mây Mưa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:47

November 29, 2008

Chịu Đựng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:43

October 19, 2008

Phổ Môn Vọng Triều Dâng – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:39

October 18, 2008

Phổ Môn Vọng Triều Dâng – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:14

October 18, 2008

Bốn Hạnh An Vui

Giảng tại Chùa Huệ Quang, Richmond, VA, USA. 
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:25

October 12, 2008

Cái Biết Của Người Tu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:17

October 11, 2008

Cách Xưng Hô Trong Chùa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:55

October 05, 2008

Tắt Lửa Lòng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:26

September 21, 2008

Chọn Một Con Đường

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

46:36

September 07, 2008

Ý Nghĩa Lễ Phật

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:18

August 31, 2008

Bích Câu Kỳ Ngộ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:25

August 31, 2008

Về Với Nguồn Tâm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:38

August 30, 2008

Năm Niềm Vui

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:26

July 20, 2008

Giá Trị Lời Nói

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:14

June 29, 2008

Thiên Long Bát Bộ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:03

June 21, 2008

Ý Nghĩa Hành Hương

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:47

June 15, 2008

Người Tu Cày Ruộng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:31

June 14, 2008

Ba Thứ Trí Tuệ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:54

June 12, 2008

Pháp Đàm – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

42:47

June 07, 2008

Pháp Đàm – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:43

June 07, 2008

Tu Thân và Tu Tâm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:31

June 07, 2008

Năm Sắc Hào Quang

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:41

May 25, 2008

Tiếng Hát Từ Trái Tim – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:34

May 25, 2008

Tiếng Hát Từ Trái Tim – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:45

May 24, 2008

Ý Nghĩa Thờ Phật

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:01:16

May 18, 2008

Bố Thí Cúng Dường

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:41

May 04, 2008

Đền Ơn Phât

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:59

May 03, 2008

Vui Khổ Do Đâu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:18

April 12, 2008

Đến Đi Thong Dong

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

49:58

March 02, 2008

Người Nhảy Khỏi Nước

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:21

March 02, 2008

Cầu Vừa Đủ Xài

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:47

February 24, 2008

Chú Chuột Trong Kinh Phật

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:19

February 23, 2008

Hãy Thắp Lên Chiếc Que Diêm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:55

January 20, 2008

Nhân Diện và Chuyển Hóa Sợ Hải

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:15

January 13, 2008

Đẹp Xãu – Giàu Nghèo

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:42

December 16, 2007

Ma Chướng – Phần 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:54

December 15, 2007

Ma Chướng – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:43

December 08, 2007

Ma Chướng – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:50

December 08, 2007

Ma Chướng – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:30

December 01, 2007

Lợi Ích Của Nghe Pháp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:26

November 25, 2007

Ma Khảo – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:56

November 24, 2007

Ma Khảo – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:34:24

October 13, 2007

Những Món Quà Quí Giá

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:43

October 07, 2007

Còn một Chút Để Thương

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:53

September 30, 2007

Cô Độc Mà Không Cô Đơn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:54

September 23, 2007

Những Gì Là Tối Thượng

Chùa Thiên Ân – Minnesota Hoa Kỳ. 
Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:05

September 09, 2007

Tưới Hoa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

52:01

September 02, 2007

Uống Nước Nhớ Nguồn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

50:22

August 19, 2007

Hương Vị Cuộc Đời – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:58

August 04, 2007

Hương Vị Cuộc Đời – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:11:45

August 03, 2007

Phương Tiện

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:15

July 29, 2007

Tình Không Biên Giới

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:12

June 03, 2007

Pháp Hạnh Tinh Tấn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:59

May 13, 2007

Thương và Ghét

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:59

April 15, 2007

Năm Hợi Nói Chuyện Họ Trư

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

48:16

March 04, 2007

Tình Không Chết Theo Mùa Đông

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:01:39

February 25, 2007

Ông Táo Về Trời

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

52:36

February 11, 2007

Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống – Phần 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:44

February 04, 2007

Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

53:55

January 28, 2007

Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:09

December 31, 2006

Ý Nghĩa 7 Nạn Trong Kinh Phổ Môn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:26

September 16, 2006

Làm Sao Giết Được NgườI Trong Mộng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:23

August 27, 2006

Ba Điều Giá Trị

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:54

August 13, 2006

Phước Đức & Công Đức – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:32

August 13, 2006

Phước Đức & Công Đức – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:29

August 12, 2006

Tâm Sự VớI NgườI Xuất Gia – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:01:58

May 25, 2006

Tâm Sự VớI NgườI Xuất Gia – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

34:29

May 23, 2006

Thế Nào Là Công Quả

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:04

May 21, 2006

Phát Tâm Bồ Đề – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:35

April 16, 2006

Phát Tâm Bồ Đề – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:17

April 16, 2006

Phát Tâm Bồ Đề – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:37

April 15, 2006

Mười Lần Trót Lỡ – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:28

March 26, 2006

Mười Lần Trót Lỡ – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:18

March 19, 2006

Hình Ảnh Con Chó Trong Cuộc Sống

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:33

February 26, 2006

Nhìn Sâu Để Chuyển Hóa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:32

December 04, 2005

Học Hạnh Bồ Tát – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:35

November 27, 2005

Gạn Đục Khơi Trong

Chùa Hải Đức – Regina – Canada. Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:50

November 20, 2005

Học Hạnh Bồ Tát – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

48:20

September 18, 2005

Thiền Lâm Bảo Huấn – Phần 5

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:41

September 17, 2005

Thiền Lâm Bảo Huấn – Phần 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:18

September 10, 2005

Tràng Chuỗi Niệm Phật

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

42:18

August 14, 2005

NgườI Bạn Trong Đời – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:29

July 10, 2005

NgườI Bạn Trong Đời – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:51

July 03, 2005

Thiền Lâm Bảo Huấn – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:22:01

July 02, 2005

Nhân Quả Nghiệp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

58:03

June 26, 2005

Thiền Lâm Bảo Huấn – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:24:53

June 25, 2005

Thiền Lâm Bảo Huấn – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:13

June 11, 2005

Phật Sự và Ma Sự

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:43

June 05, 2005

Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:22

May 08, 2005

Những Chuyện Hay Cho Cuộc Sống – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

32:59

May 01, 2005

Chư Phật và Tám Tướng Xuất Thế – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:02

April 23, 2005

Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:07

April 03, 2005

Chư Phật và Tám Tướng Xuất Thế – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:41

March 26, 2005

Tự Độ và Độ Tha

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:42

March 06, 2005

Tu Là Cội Phúc

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

53:23

February 27, 2005

Bảy Bước Hoa Sen

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:03:40

January 29, 2005

Tâm Bình Thường Là Đạo

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:05

January 23, 2005

Thiện và Ác

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:44

January 22, 2005

Bốn Loại Thức Ăn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:47

January 09, 2005

Phòng Hộ Sáu Căn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:18

January 08, 2005

Ta Bà Ngũ Trược – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:04:19

December 12, 2004

Ta Bà Ngũ Trược – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:50

December 11, 2004

Hạnh Phúc Chân Thật

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:12

December 05, 2004

Các Pháp Lành – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:26:33

December 04, 2004

Bốn Biện Tài

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:51

November 13, 2004

Ba Câu Hỏi Cho Cuộc Sống

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:30

November 07, 2004

Các Pháp Lành – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:30:41

November 06, 2004

Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:22

October 31, 2004

Không Nên Hí Luận

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:05

October 30, 2004

Những Ẩn Dụ Trong Kinh – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:16:36

October 23, 2004

Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:21

October 16, 2004

Bảy Loại Vợ 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:24

October 10, 2004

Những Ẩn Dụ Trong Kinh – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:18

October 09, 2004

Bảy Loại Vợ 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

52:24

October 03, 2004

Những Ẩn Dụ Trong Kinh – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:43

October 02, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 15

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

56:14

September 12, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 14

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:05:53

September 11, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 13

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

43:54

September 05, 2004

Kinh Địa Tạng (phẩm 5)

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:01:52

September 04, 2004

Tu Hạnh Con Rùa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

46:21

August 22, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 12

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:12

August 21, 2004

Một Bát Cơm Ngàn Nhà

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:27:27

August 21, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 11

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:40

August 14, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 10

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:32

August 07, 2004

Phật Pháp Vấn Đáp 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

51:28

June 06, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 9

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:30

June 05, 2004

Săn Sóc 3 Con Khỉ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:10

May 23, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 8

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:05

May 22, 2004

Tìm Cái Nghe Chân Thật

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:06:34

May 16, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 7

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:28

May 08, 2004

18 Vị A La Hán

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:04

April 10, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 6

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:25

March 20, 2004

Biết Sống Để Tâm Nhàn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:18

March 14, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 5

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:57

March 13, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:47

March 06, 2004

Kinh Trạm Xe

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:00

February 29, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:36

January 24, 2004

Kinh Bách Dụ – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:14:48

December 27, 2003

Kinh Bách Dụ – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:15:17

December 06, 2003

Lời Khấn Nguyện

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:35

November 30, 2003

Mười Pháp Qua Bờ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:30:19

November 15, 2003

Tam Ngươn (Tam Nguyên)

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:19

November 08, 2003

Kinh Lục Hòa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:06

November 01, 2003

20 Điều Khó Làm – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:20

October 19, 2003

12 Hạnh Nguyện Quan Âm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:22:17

October 18, 2003

20 Điều Khó Làm – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

47:08

September 14, 2003

20 Điều Khó Làm – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

52:38

August 31, 2003

Khéo Xài Một Đồng Mỗi Ngày

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

39:28

August 24, 2003

Nét Đẹp Của NgườI Phật Tử 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:32:27

August 04, 2003

Nét Đẹp Của NgườI Phật Tử 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:31

August 03, 2003

Nét Đẹp Của NgườI Phật Tử 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:40:13

August 02, 2003

Kinh Chánh Tri Kiến

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:13

July 12, 2003

Ý Nghĩa Mùa An Cư

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

42:12

June 29, 2003

Nghi Thức Tụng Niệm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:21

June 07, 2003

Kinh Tâm Hoang Vu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:31:45

May 24, 2003

Tam Tạng Kinh

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:35

May 10, 2003

5 Ý Nghĩa Của Kinh

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:00:04

May 04, 2003

Kinh Ví Dụ Lỗi Cây

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:46

May 03, 2003

Phật Pháp Vấn Đáp

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

53:23

January 05, 2003

Thất Thánh Tài

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

53:23

December 15, 2002

Tứ Hoằng Thệ Nguyện

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:07

October 12, 2002

Ý Thức Về Cuộc Sống

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

54:36

September 15, 2002

Ý Nghĩa Cuộc Đời

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

40:44

September 14, 2002

Kinh Pháp Cú (Phẩm Tâm)

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

51:30

September 07, 2002

70 Năm Cuộc Đời

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

46:33

August 17, 2002

Kinh An Trú Tầm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:28:53

August 10, 2002

Kinh Song Tầm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:56

August 03, 2002

Kinh Mật Hoàn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:12:22

June 08, 2002

Kinh Sư Tử Hống

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

49:22

June 01, 2002

Âm Thanh Phát Ngộ

1 tháng 6 năm 2002, Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:19

June 01, 2002

Kinh Địa Tạng (phẩm 8)

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

49:40

May 11, 2002

Hồi Đầu Thị Ngạn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:52

May 05, 2002

Ý Nghĩa Thờ Cúng

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

56:58

May 04, 2002

Biết Mình Để Chuyển Hóa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:05

April 28, 2002

Hãy Thương Chính Mình

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:02:34

April 27, 2002

Kinh Xóm Ngựa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:08:36

April 21, 2002

Kinh Thừa Tự

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:42

April 20, 2002

Kinh Đoạn Giảm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

39:23

April 13, 2002

Kinh Gò Mối

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:32:19

April 07, 2002

Mười Điều Tâm Nguyện – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:52

April 06, 2002

Mười Điều Tâm Nguyện – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:15

March 31, 2002

Cuộc Đời Mâu Thuẩn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

45:13

March 30, 2002

Kinh Ví Dụ Cái Cưa

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:50

March 24, 2002

Hướng về Kính Lạy

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:47

March 23, 2002

Kinh Ngưu Giác Lâm

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:17:59

March 23, 2002

Kinh Ví Dụ Tấm Vải

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:07:41

March 17, 2002

Tam Phẩm Đệ Tử

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:39

March 16, 2002

Luận Đại Trượng Phu – Phần 5

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

46:44

February 28, 2002

Luận Đại Trượng Phu – Phần 4

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

52:12

February 27, 2002

Luận Đại Trượng Phu – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

59:49

February 26, 2002

Luận Đại Trượng Phu – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:09:25

February 25, 2002

Luận Đại Trượng Phu – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

57:22

February 23, 2002

Nghệ Thuật Chăn Trâu

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:19:04

November 03, 2001

Kinh Hiền Nhân – Phần 3

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:13:32

August 25, 2001

Kinh Hiền Nhân – Phần 2

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:18:43

August 18, 2001

Kinh Hiền Nhân – Phần 1

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:10:20

August 11, 2001

Bốn Pháp Quán & Tứ Niệm Xứ

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

01:01:00

August 04, 2001

Chướng Ngại và Chướng Nạn

Thầy Thích Pháp Hòa, Tu Viện Trúc Lâm, Tu Viện Tây Thiên, Edmonton Canada, https://truclam.ca

55:44

July 01, 2001

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *