→ vì bạn xứng đáng, phép tịnh tiến thành Tiếng Anh, câu ví dụ | Glosbe

bất cứ một người bạn nào xứng đáng.

For the sake of any friend who deserved it.

OpenSubtitles2018.v3

– Chính là không ai xứng đáng với nó hơn cậu, bạn thân mến ạ.

“That is because no one, my dear friend, is more worthy of it than you.”

Literature

Câu chuyện của bạn xứng đáng được lắng nghe, bởi vì bạn, kẻ lạc loài hiếm thấy và phi thường này, “giống loài” mới này, là người duy nhất trong căn phòng có thể kể được câu chuyện theo cách mà chỉ mình bạn làm được.

Your story deserves to be heard, because you, you rare and phenomenal misfit, you new species, are the only one in the room who can tell the story the way only you would.

ted2019

Nhưng đừng để điều đó ngăn trở các bạn vì cái cực cao… như ở đây hôm nay với các bạn, khiến cho mọi thứ thật xứng đáng.

But don’t let that stop you because the highs like being here today with you all, make everything worthwhile.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu cảm thấy mình không xứng đáng vì những tội lỗi trong quá khứ, bạn cũng có thể được an ủi qua trường hợp của Ma-na-se.

If you have ever felt unworthy because of past sins, you too may find comfort in Manasseh’s example.

jw2019

Sau khi Đức Giê-hô-va nói chuyện với Gióp, Ngài tỏ cơn giận của Ngài với ba người bạn của ông họ không nói về Ngài “cách xứngđáng”.

After Jehovah had spoken to Job, He expressed His anger against the three companions because they had not spoken “what is truthful.”

jw2019

(Thi-thiên 127:3-5) thế, hãy đối xử với trẻ một cách xứng đáng, như thể các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời về cách nuôi dạy chúng— sự thật là thế!

(Psalm 127:3-5) So treat them as such, as though you are answerable to God for how you rear them because the fact is, you are.

jw2019

Vậy nếu bạn có cảm nghĩ rằng mình không xứng đáng vì không thể làm mọi điều mình muốn để phụng sự Đức Chúa Trời, thì chớ nản lòng.

So if feelings of unworthiness well up within you because you are not able to do all that you want to do in serving God, do not despair.

jw2019

Bạn biết không, tôi không cảm thấy mình xứng đáng gì cả, nên tôi không thể nào tưởng tượng được làm sao Đức Giê-hô-va có thể chấp nhận việc phụng sự của tôi”.

You see, I didn’t have any feeling of self-worth, so I could not imagine how Jehovah could ever accept my service to him.”

jw2019

Nếu, bạn đánh giá cao các mục tiêu lâu dài, xứng đáng, thay các thú vui tạm bợ trong thế gian này, công việc tiên phong sẽ tạo cho bạn một cảm giác thành toại kỳ diệu khiến bạn thật sự hạnh phúc.

If, rather than the temporary enjoyment offered by the world, you value permanent, worthwhile endeavors, pioneering will give you a wonderful sense of accomplishment that will make you truly happy.

jw2019

vậy, tôi nói với mẹ: “Dolly và Bạn Gái nói con xứng đáng nhận khoái cảm, và mẹ có biết thứ mà mẹ lấy đi, thứ mà khiến mẹ chối bỏ từ con không?

(Laughter) So I said to my mom, “Dolly and Girlfriend said I deserve pleasure, and do you know what you have taken away from me, what you have denied me?

ted2019

điều này tôi thật lấy làm xấu hổ khi phải trao cho các bạn một phần thưởng không xứng đáng.

And for this I am ashamed ashamed that you must now share such inadequate a reward.

OpenSubtitles2018.v3

Thảo nào Gióp được Đức Giê-hô-va chấp nhận! thế, Đức Giê-hô-va bảo Ê-li-pha người Thê-man: “Cơn thạnh-nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn-hữu ngươi; bởi các ngươi không có nói về ta cách xứngđáng, y như Gióp, kẻ tôi-tớ ta đã nói” (Gióp 42:7, 10-16; Gia-cơ 5:11).

Hence, Jehovah told Eliphaz the Temanite: “My anger has grown hot against you and your two companions, for you men have not spoken concerning me what is truthful as has my servant Job.”—Job 42:7, 10-16; James 5:11.

jw2019

Hãy tưởng tượng rằng các em có một người bạn nói rằng người ấy không còn cảm thấy xứng đáng để đi nhà thờ nữa những tội lỗi trong quá khứ.

Imagine that you have a friend who said that he or she no longer feels worthy to attend church because of past sins.

LDS

Khi ngài còn cách nhà không xa, viên sĩ quan đã nhờ bạn đến nói với ngài: “Thưa ngài, tôi không dám làm phiền ngài nữa tôi không xứng đáng tiếp ngài vào nhà.

But when he was not far from the house, the army officer had already sent friends to say to him: “Sir, do not bother, for I am not worthy to have you come under my roof.

jw2019

“Đức Giê-hô-va…phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thạnh-nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn-hữu ngươi; bởi các ngươi không có nói về ta cách xứngđáng, y như Gióp, kẻ tôi-tớ ta, đã nói” (Gióp 42:7).

“Jehovah proceeded to say to Eliphaz the Temanite: ‘My anger has grown hot against you and your two companions, for you men have not spoken concerning me what is truthful as has my servant Job.’” —Job 42:7.

jw2019

Mặc dù Gióp thật ra lo lắng nhiều về việc bào chữa cho chính mình, chúng ta không nên quên rằng cuối cùng Đức Giê-hô-va đã nói với một trong những người an ủi giả vờ của ông: “Cơn thạnh-nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn-hữu ngươi; bởi các ngươi không có nói về ta cách xứngđáng, y như Gióp, kẻ tôi-tớ ta, đã nói”.

Although Job was, in fact, greatly concerned about his own justification, we should not overlook that in the end Jehovah said to one of his supposed comforters: “My anger has grown hot against you and your two companions, for you men have not spoken concerning me what is truthful as has my servant Job.”

jw2019

những gì nói trên, có lẽ bạn thấu hiểu sự khôn-ngoan của lời khuyên này trong Kinh-thánh: “Phàm những sự gian-dâm, hoặc sự ô-uế, hoặc sự tham-lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh-đồ.

In view of this, you may well see the wisdom of the Bible’s counsel, when it urges: “Let fornication and uncleanness of every sort or greediness not even be mentioned among you, just as it befits holy people; neither shameful conduct nor foolish talking nor obscene jesting, things which are not becoming.” —Ephesians 5:3, 4.

jw2019

Bởi nếu bạn có thể hình dung được như tôi đã làm, tương lai không có khói bụi và tự do di chuyển quanh đất nước và vòng quanh thế giới như chúng ta hoàn toàn có thể ngày hôm nay, điều đó xứng đáng để làm việc vất vả hôm nay để gìn giữ cho mai sau.

Because, if you can envision, as I do, a future of zero emissions and freedom to move around the country and around the world like we take for granted today, that’s worth the hard work today to preserve that for tomorrow.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *